Корнєва Наталя Олександрівна

Доцент кафедри фінансів та обліку
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: natkorneva2205@gmail.com
Основні курси: Фінансовий аналіз, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Фінансова санація та банкрутство підприємств, Управління фінансовою санацією підприємств, Міжнародні фінанси

ORCID ID: Корнєва Наталя Олександрівна

Google Scholar:  Корнєва Наталя Олександрівна

Researcher ID: Корнєва Наталя Олександрівна

Учене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, спеціальність: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»

Базова освіта: Вища, 1996р. –  Миколаївський сільськогосподарський інститут і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацією спеціаліста «економіст з бухгалтерського обліку і фінансів”

Тема   дисертацій: «Організаційно-економічний механізм функціонування тваринницьких продуктових підкомплексів у регіоні», спеціальність: 08.00.03 – «Економіка та управління підприємствами національним господарством»
Дата і місце захисту: 23.12.2007р
Посилання на автореферат

Навчальні дисципліни, які викладає:

Фінансовий аналіз

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Фінансова санація та банкрутство підприємств

Управління фінансовою санацією підприємств

Міжнародні фінанси

Наявність  сертифікату  В2:

Certifikate of attainment in modern languages
Data: 08.09.2020
№000551144

Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем  ( терміни  виконання,   назва, зароблені кошти):  Госпдоговірна тема, ТОВ «Агроснаб», договір 1-2020. Термін виконання 01.10.2020-31.12.2020

Підвищення кваліфікації:

У 2016 році міжнародне наукове стажування у Вищій школі менеджменту та управління у м. Ополе (Польща). Сертифікат № 2940 від 11.06.2016 р

Сертіфікат № ПК-Б 20-11/036 від 05.11.2020

Основи використання цифрових інструментів для змішаного навчання

Сертіфікат від 20.10.2020

Цифрова грамотність освітян

Основні публікації:

Scopus

 1. Financial security of players in the financial markets in the conditions of globalization and strategic development/ Vol.17.No.6(2020): Palarch’s journal of archaeology of Egypt| Egyptology/  https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/1991

 

У періодичних виданнях ОЄСР

 1. Systematization of experience in the formation of financial policy in the context of institutional transformations// Integracion de las ciencias fundamentals, 24 de April de 2020 Barcelona, Espana.p. 30-31

Фахові видання України

 1. Моделювання впливу податкової політики на ділову активність ПАТ «ПМК»// Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка.- 2020. –Том 25. Випуск 4(83).- С.85-88. (фахове видання Украіни з  питань економіки, категорія «Б»)
 2. Фінансова модель розвитку систем  соціального захисту інклюзивного характеру// Електронне фахове видання з економіки «Ефективна економіка».  Вип. 5. 2020.(фахове видання Украіни з  питань економіки, категорія «Б»)
 3. Аналітичні основи платоспроможності в сучасних умовах господарювання //Приазовський економічний вісник.-2020.-Випуск 5(22).-С.63-68. (фахове видання Украіни з  питань економіки, категорія «Б»)
 4. Сучасні проблеми розвитку кадрового забезпечення та управління персоналом підприємства Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» № 2. 2019р. С. 425-434. (фахове видання Украіни)
 5. Тенденції державної фінансової  підтримки аграрного сектора України// Проблеми системного підходу в економіці. 2019 р. Вип. 6 (74). С. 61-70 (фахове видання Украіни категорія «Б», Index Copernicus)
 6. Транснацiоналізація світового господарства як прояв глобалізації бізнесу //Молодий вчений. № 1(65). 2019р. С. 213-215. (Index Copernicus)
 7. Аналіз формування фінансових результатів діяльності підприємства //Регіональна бізнес-економіка та управління Вип. 2(58). 2018. С. 74-81 (фахове видання)
 8. Системний підхід до управління грошовими потоками підприємств// Молодий вчений. № 5(57). 2018р. С. 298-301.
 9. Аналіз ліквідності ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» та розробка рекомендацій щодо її покращення// Молодий вчений. № 11(63). 2018р. С. 1132-1136.

 

Монографії: 

 1. Перспективи розвитку та функціонування фінансово-кредитних інститутів в Україні. Миколаїв: Іліон. 2015. С.22-35.
 2. Social and economic aspects of sustainable development of regions. Monograph. Opole:Tne Academy of management and Administra-tion in Opole, 2018. Pp.90-96
 3. Фінансовий механізм управління економікою України в умовах глобалізації. Миколаїв: Іліон. 2019. С.141-183.
 4. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва. Полтава: ПП «Астрая», 2019.С.11-20

 

Навчально-методичні праці: 

1.Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни  «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» -Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомл, 2016.-51 с.

2.Метод.рекомен. для виконання контр.роботи з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» – Миколаїв:МНУ ім. В.О. Сухом, 2016.-  57 с

3. Данік Н.В. Фінанси: навчальний посібник / Н.В. Данік, І.Ю. Рудь, Н.О. Корнєва; за ред. Н.В. Данік. – Миколаїв: Іліон – 2016. – 232 с. Режим доступу

4. Корнєва Н.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Н.О. Корнєва, І.Ю. Рудь, Н.В. Данік; за ред. Н.О. Корнєва. Миколаїв: Іліон. 2016. 232 с. Режим доступу

5. Освітньо-професійна практика: методичні рекомендації для організації практики студентів денної та заочної форми навчання ступінь магістра галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Миколаїв: МНУ ім. В.С. Сухомлинського, 2018. 27 с.

6. Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфік. (магістерських) робіт. – Миколаїв.-2018-48с 2.Методичні рек. для сам. вивчення дисципліни  «Фінансова робота на підприємствах (ФДСГ)»–  Микол: МНУ ім. В.О. Сухомл., 2018.-70 с

7. Методичні реком. до викон. практичних занять з дисц. «Фінансовий аналіз»//Миколаїв: МНУ.-2019-102с

8. Методичне забезпечення щодо проведення внутр. аудиту з менеджменту якості на підприємстві: навчально-метод. посібник, 2019-102с

9. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» -2019. -60с.

10. Виробнича практика з фінансів підприємства та оподаткування. Методичні рекомендацій, 2020.-48с

Посилання на репозитарій

Додаткова   інформація: 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №75540, від 22.12.2017

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75541, від 22.12.2017

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75538 від 22.12.2017

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №75539, від 22.12.2017

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №89503, від 06.06.2019

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96955, від 30.03.2020