Васильєва Лариса Яківна

Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: lara@vasiliev.mk.ua
Основні курси: Методика навчання математики, Математичний практикум, Методика викладання математики. Методика викладання математичних дисциплін у вищій школі, Методика викладання математики. Інноваційні технології навчання математики, Вища математика

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mLtZcFgAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200422245

Освіта

2012 р. – Кандидатська дисертація: «Зв’язані термомеханічні процеси і структурні перетворення в фізично нелінійних циліндричних тілах при осесиметричному термічному навантаженні» 

1988 р. – иМиколаївський державний педагогічний інститут ім.. В.Г Бєлінского, спеціальність: математика і фізика, кваліфікація: вчитель математики і фізики

Професійна кар’єра

1988-1990 роки. вчитель математики та креслення в Миколаївський ЗОШ № 22

З 1990 року викладач, а з 2012 року старший викладач МНУ імені В.О. Сухомлинського

Здобуття

2012 рік – отримання наукового ступеня: кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла»

«Відмінник освіти України» (Посвідчення №56801)

Публікації

 1. Расчет свободных колебаний изотропных пологих оболочек на основе классической и утонченной моделей / А.Я. Григоренко ,А.Ю Пархоменко, Васильєва Л.Я.//Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015 р. – С.62-73.
 2. Васильєва Л.Я. Напружено-деформований стан півпростору при дії комбінованого термомеханічного імпульсного навантаження з врахуванням мікроструктурних перетворень в матеріалі / Л.Я.Васильєва // віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченкаю Серія фізико-математичні науки. Спецвипуск -2015– С.47-51
 3. Описання неізотермічної непружної поведінки матеріалу при великих швидкостях деформації /Я.О.Жук, Л.Я Васильєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2015. – Вип. № 4. – С. 35-38.
 4. Розв’язання задачі про вільні коливання нетонкої ортотропної пологої оболонки змінної товщини в уточненій постановці / О.Я. Григоренко ,О.Ю. Пархоменко, М.Ю. Борисенко , Л.Я Васильєва // Математичні методи та фізико-механічні поля. 2016.–59, №1.–С. 1–11
 5. SOLUTION OF THE PROBLEM OF FREE VIBRATIONS OF A NONTHIN ORTHOTROPIC SHALLOW SHELL OF VARIABLE THICKNESS IN THE REFINED STATEMENT/ O. Ya. Grigorenko, O. Yu. Parkhomenko, М. Yu. Borisenko, L. Ya. Vasilieva // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 229, No. 3, March, 2017. – P.253-268
 6. Нелинейная теория магнитоупругости оболочек вращения с учетом джоулева тепла / Л.В. Мольченко, Л.М.Федорченко, Л.Я Васильєва // Прикл. Механіка.– Т. 54, № 3., 2018 – С. 71 –80
 7. Nonlinear Theory of Magnetoelasticity of shells of Revolution with Joule Taken info Account/ Mol’chenko L.V., Fedorchenko L. N, Vasilieva L. Ya.// Int. Appl. Mech. – 2018. – 54. – N 3. P. 306 –314
 8. Інноваційне освітнє середовище як фактор підвищення якості вищої освіти / Манькусь І.В., Дармосюк В.М., Васильєва Л.Я. // Інженерні та освітні технології. 2019. Т. 7. № 3. С. 40–49. doi: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2019.07.03.04

Монографії та навчальні посібники

 1. «Елементарна математика. Раціональні рівняння та нерівності» / Л.Я. Васильєва, О.Ю. Пархоменко //Навчально-методичний посібник. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. – 52с
 2. Ірраціональні рівняння та нерівності / Л.Я. Васильєва, В.М. Дармосюк // Навчально-методичний посібник. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2018. – 85с
 3. Тестові завдання з вищої математики / О.Ю. Пархоменко, В.М. Дармосюк,  Л.Я. Васильєва // Навчальний посібник. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2019 – 153
 4. Навчальне видання: 884 задачі Миколаївських математичних олімпіад (1998-2019)/ О.І. Баран, Л.Я. Васильєва// Миколаїв: Іліон, 2019.–292 с

Повний список публікацій>>>