Манькусь Ірина Володимирівна

доцент кафедри фізики та математики
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: irina0967341858@gmail.com
Основні курси: Методика викладання фізики, Інноваційні методи навчання фізики, Методика навчання фізики

Google  Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=kHoqqEgAAAAJ

Учене звання: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук з 2006 року, спеціальність 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти

Базова освіта: Повна вища освіта за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика»

Інформація  про  захист  дисертації:

«Формування готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій у професійній діяльності», спеціальність 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти –, захищено «22» грудня 2006 року у спеціалізованій вченій раді К 26.455.01 Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України

Навчальні  дисципліни, які викладає:

 • Методика викладання фізикb
 • Інноваційні методи навчання фізики
 • Методика навчання фізики

 

Членство  у  Експертній  раді  МОН та  інших  дорадчих  органах,  спеціалізованих  учених  радах,  редакційних  колегіях  фахових видань тощо:

Член експертної ради МОН Наказ № 127 від 17.02.2016р. «Про  затвердження складу експертів для здійснення експертизи електроних версій проектів підручників»

Підвищення  кваліфікації:  2017, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, довідка про проходження стажування № 375 від 14.12.2017

Наукові  публікації (  у  хронологічному  порядку):

 1. Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С. Освітній проект «Повертаємось до реальності» як шлях профілактики комп’ютерної залежності. «Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (SITS 2015)». Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (09-12 червня 2015 р.). – Миколаїв-Коблево, 2015. – С. 28-29.
 2. Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С. Здібність до прогнозування – один із засобів підвищення ефективності і якості навчання фізиці. «Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини». Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (17-19 вересня 2015 р.). – Миколаїв, 2015. – С. 179-181.
 3. Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С. Підготовка викладача фізики: технологічний аспект. «Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини». Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (17-19 вересня 2015 р.). – Миколаїв, 2015. – С. 181-184.
 4. Манькусь І.В., Мішура Ю.В., Технології позакласної роботи з фізики. Використання нових інформаційних технологій у позакласній роботі з фізики старшої школи (10-11 класи) «Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини». Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (17-19 вересня 2015 р.). – Миколаїв, 2015. – С. 186-187.
 5. Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С., Особливості підготовки майбутніх викладачів фізики: технологічний аспект. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 133. – Чернігів: ЧНПУ ім. Т.Г.Шевченка, 2016. – 292 с. – С. 132–136. (фахове видання)
 6. Манькусь І. В., Недбаєвська Л. С., Технологічний аспект підготовки викладачів фізики. Вища школа. Науково-практичне видання. – К.: Знання, 2016. – № 2 (139). – 126 с. – С. 79–88. (фахове видання)
 7. Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С. Технологія майстер-класу -джерело формування професійних компетентностей викладання фізики INDEX-COPERNICUS , Полтава, 2017. «Витоки педагогічної майстерності», вип.19, серія «Педагогічні науки» (фахове видання)
 8. Манькусь І.В. Проект «STEM-майданчики як компонент розвитку нової української школи» Наук.-метод. журнал «Питання удосконалення змісту і методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі», вип.24, Миколаїв, 2018,МНУ ім.В.О.Сухомлинського, С.13-15
 9. Манькусь І.В. Галерея творчих особистостей Наук.-метод. журнал «Питання удосконалення змісту і методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі», вип.24, Миколаїв, 2018,МНУ ім.В.О.Сухомлинського, С.27-31
 10. Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С. Підготовка фахівців в ЗВО: інновації в методах і формах Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. – № 3. – Миколаїв, 2018. – С. 199-205
 11. Манькусь І.В. Запровадження технологій   STEM-освіти : від прийому до системи зб. Матеріалів конференції, Київ, 18.01.2018
 12. Манькусь І.В. STEM-майданчики як компонент нової української школи Миколаїв, 26.04.2018р.
 13. Манькусь І.В. Впровадження STEM-майданчиків як сучасних освітніх середовищ у професійній діяльності вчителя Н.ж. «Фізмат. освіта». – № 1(19), Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка. – 2019. – С. 130-134.(фахове видання категорії Б )
 14. Манькусь І.В. Містечко науковців як компонент системи STEM-освіти Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук» / Миколаїв, Україна, 13 – 15 вересня 2018 р.
 15. Манькусь І.В., Дармосюк В. М, Васильєва Л.Я. Інноваційне освітнє середовище як фактор підвищення якості вищої освіти Інженерні та освітні технології, 2019. Т 7. №3. С. 40-49. (фахове видання категорії Б)
 16. Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.. Інновації в методах і формах освітньої діяльності: європейський вимір Наук.-метод. журнал «Питання удосконалення змісту і методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі», вип.25, Миколаїв, 2019, МНУ ім.В.О.Сухомлинського, С.5-15
 17. Манькусь І.В., Капітоненко К. STEM-майданчик «Чарівні світи», присвячений 100-річчю з дня народження В.О.Сухомлинського Наук.-метод. журнал «Питання удосконалення змісту і методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі», вип.25, Миколаїв, 2019, МНУ ім.В.О.Сухомлинського, С.15-18
 18. Манькусь І.В., Дармосюк В.М .Недбаєвська Л.С.,и Дінжос Р.В.. Технологічна компетентність майбутнього викладача природничо-математичних дисциплін як складова його професійної підготовки Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 1(23). С. 76-82. (фахове видання категорії Б)
 19. Манькусь І.В., Дармосюк В.М .Недбаєвська Л.С., Пархоменко О. Ю. Інноваційне освітнє середовище: технології створення Інженерні та освітні технології, 2020. Т.8(1). С.85-94
 20. Манькусь І.В., Дармосюк В.М .Недбаєвська Л.С., Пархоменко О. Ю. Студентоцентрований навчально-практичний центр як складова інноваційного освітнього середовища Наук.-метод. журнал «Питання удосконалення змісту і методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі», вип.26, Миколаїв, 2020, МНУ ім.В.О.Сухомлинського, С.17-27

  Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua/2021_01/EETECS2021_009(1)_0

 21. Манькусь І.В., Дармосюк В.М .Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.. Модель формування технологічної компетентності майбутнього викладача природничо-математичних дисциплін. Наук.-метод. журнал «Питання удосконалення змісту і методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі», вип.26, Миколаїв, 2020, МНУ ім.В.О.Сухомлинського, С.5-16
 22. Манькусь І. В., Недбаєвська Л. С., Дінжос Р. В., Дармосюк В.М. Технологія прогнозування у професійній діяльності майбутніх здобувачів вищої педагогічної освіти. Інженерні та освітні технології, Т. 9(1). С.53–64. (Фахове видання категорії «Б»)

 

Навчально-методичні праці:

 1. Сущенко С.С., Недбаєвська Л.С., Манькусь І.В. Сучасна фізика в школі: навчальний посібник. Харків: Видавнича група «Основа», 2015.  125 с.
 2. Дінжос Р.В., Недбаєвська Л.С., Манькусь І.В. Сучасний урок фізики в контексті STEM-освіти: навчально-методичний посібник. Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2017. 152 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/372
 3. Недбаєвська Л.С., Сущенко С.С., Манькусь І.В. Технології та методика навчання фізики: навчально-методичний посібник . Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2018. 164 с.
 4. Дінжос Р.В., Недбаєвська Л.С., Манькусь І.В. Інноваційне освітнє середовище : технології створення: монографія. Миколаїв: Іліон, 2019. 250 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jpui/handle/123456789/598
 5. Манькусь І.В. Фізичний експеримент в контексті STEM-освіти: Методичні рекомендації до ПШДЕ. Миколаїв: МНУ, 2020. 120 с.
 6. Дінжос Р.В., Манькусь І.В. Підготовка вчителя: сучасний вимір: монографія. Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2020. 291 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/826

 

Додаткова інформація:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Відкритий освітній проект «Крок до науки» № 67449 від 26.08.2016р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Галерея творчих особистостей» №75304 від 11.12.2017р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «STEM-майданчик як компонент розвитку нової української школи» №77298 від 05.03.2018 Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір STEM-майданчик «Кастинг професій» № 82623 від 31.10.2018р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір STEM-майданчик «Перлини світу» №82622 від 31.10.2018р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір STEM-майданчик «Discovery» №86188 від 20.02.2019р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір STEM-майданчик «Чарівні світи» №86187 від 10.02.2019р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір STEM-майданчик «Bank of science» №95901 від 10.02.2020р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «STEM-майданчик як технологія транс дисциплінарного підходу» №95902 від 10.02.2020 Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Університетські студії, як інноваційна форма педагогічної освіти» №96341 від 25.02.2020 Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 11. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір «Модель формування технологічної компетентності майбутнього викладача природничо – математичних наук («МФТК»)» № 102296 від 03.02.2021 р. Автори: І.В. Манькусь, Л. С. Недбаєвська, В. М. Дармосюк.
 12. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір «Студентоцентрований STEM – центр» № 02297 від 03.02.2021 р. Автори: Р. В. Дінжос, І.В. Манькусь, В. М. Дармосюк.
 13. Патент на корисну модель №144793 від 26.10.2020, бюлетень №20 (UA) Україна, МПК, В28С 5/46. «свтавить»  Автори: Р .В. Дінжос, В. І. Гуйтур, В. М. Дармосюк.