Пархоменко Олександр Юрійович

доцент кафедри фізики та математики
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: alex777par@gmail.com
Основні курси: Дискретна математика, Алгебра та геометрія, Веб-програмування та веб сервіси в освітній діяльності, Інноваційні методи навчання математики

ORSID  ID: https://orcid.org/0000-0002-7940-7414

Google  Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=7tcHbk0AAAAJ

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

Базова освіта: 

Пархоменко Олександр Юрійович у 2007 році закінчив з відзнакою Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики (диплом МК № 32835572).

У 2017 році закінчив з відзнакою Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського за спеціальністю 014 Середня освіта (спеціалізація 014.04 Середня освіта (Математика), освітня програма – Математика. Інформатика) та здобув професійну кваліфікацію: математик, вчитель математики, вчитель інформатики (диплом С17 №069935).

Інформація  про  захист  дисертації: 

Кандидат фізико-математичних наук із 2011 року. Дисертацію захищено на тему «Розв’язання задач про вільні коливання пологих оболонок змінної товщини в уточненій постановці на основі сплайн-апроксимації» (спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла) у спеціалізованій вченій раді Інституту механіки імені С. П. Тимошенка Національної академії наук України, отримано диплом ДК № 066350.

Посилання на автореферат:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua › cgiirbis_64

Наявність  сертифікату В2 ( вихідні  дані): Certificate level B2 (Cambridge English), 18.12.2019

Навчальні  дисципліни, які викладає: 

 • Дискретна математика
 • Алгебра та геометрія
 • Веб-програмування та веб сервіси в освітній діяльності
 • Інноваційні методи навчання математики

Підвищення  кваліфікації: 

2020 рік.

Тема стажування «Організація самостійної та дистанційної роботи студентів з дисциплін математичного циклу».

Найменування закладу (установи), в якій здійснювалось підвищення кваліфікації (стажування): Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Термін підвищення кваліфікації (стажування): з «02» листопада 2020 року по «11» грудня 2020 року відповідно до наказу від «30» жовтня 2020 року № 39/кв.

Наукові  публікації:

 1. Grigorenko О. Y., Parkhomenko O. Y., Vasil’eva L. Y., Borisenko M. Yu. Solution of the Problem of Free Vibrations of a Nonthin Orthotropic Shallow Shell of Variable Thickness in the Refined Statement / J Math Sci 229, 253–268 (2018). https://doi.org/10.1007/s10958-018-3675-6 (наукометрична база Scopus).
 1. Манькусь І. В. Інноваційне освітнє середовище: технології створення / І. В. Манькусь, Л. С., Недбаєвська, В. М. Дармосюк, О. Ю. Пархоменко // Інженерні та освітні технології, 2020. – Т.8(1). – С. 85-94. http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ru/lastissue (фахове видання, категорія Б)
 2. Grigorenko O., Darmosiuk V., Parkhomenko O., Vasil’eva L. Discovering a pattern in the free vibrations of gently sloping shells of different geometry in the classic and refined statements / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – №2/7(104). – Р. 19-25 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/198661 (наукометрична база Scopus).

Навчально-методичні праці:

 1. Пархоменко О. Ю. Елементарна математика. Раціональні рівняння та нерівності / О. Ю. Пархоменко, Л. Я. Васильєва: посібник для самостійної роботи студентів. – Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2016 – 52 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/339
 2. Пархоменко О. Ю. Алгебра та геометрія: Вектори. Системи координат / О. Ю. Пархоменко, В. М. Дармосюк, Л. Я. Васильєва, А. М. Руда: посібник для самостійної роботи студентів. – Миколаїв: Миколаївський
  національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2018 – 213 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/58
 3. Пархоменко О. Ю. Алгебра та геометрія. Частина ІІІ. Пряма. Площина / О. Ю. Пархоменко, В. М. Дармосюк, Л. Я. Васильєва, А. М. Руда: посібник для самостійної роботи студентів. – Миколаїв: Миколаївський
  національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2019 – 249 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/406
 4. Пархоменко О. Ю. Тестові завдання з вищої математики / О. Ю. Пархоменко, В. М. Дармосюк, Л. Я. Васильєва: посібник для самостійної роботи студентів. – Миколаїв: Миколаївський
  національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2019 – 155 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/512
 5. Пархоменко О. Ю. Алгебра та геометрія. Криві ІІ порядку (завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання) / О. Ю. Пархоменко, В. М. Дармосюк, Л. Я. Васильєва, В. О. Біла: посібник для самостійної роботи студентів. – Миколаїв: Миколаївський
  національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2019 – 172 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/722    
 6. Дармосюк В. М. Теорія ймовірностей та математична статистика (завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання) / В. М. Дармосюк, О. Ю. Пархоменко, В. О. Біла: посібник для самостійної та дистанційної роботи студентів. – Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2020– 133 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/723