ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9256-721X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=dGIoaT8AAAAJ

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508013166

1989 р. – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, фізичний факультет, кафедра теоретичної фізики

1989-1992 р. – аспірантура в Одеському інституті низькотемпературної техніки і енергетики

2008 р. – дисертація на здобуття наукового ступеня к.ф.-м.н. «Моделювання ієрархічних процесів в халькогенідах лужноземельних металів під тиском»

Професійна кар’єра

2001 р. – старший викладач кафедри математичних методів фізики

2020 р. – старший викладач кафедри фізики та математики

Здобуття

2008 р. – кандидат фіз.-мат.наук, спеціальність 01.04.01. – фізика приладів, елементів і систем

Публікації

  1. Поживатенко В.В. Схожість і відмінність фазового перетворення ГЦК – ОЦК в кальції і стронції // Ж. нано- та електронної фізики. – 2016. – Т. 8, № 4. – 04010-1 – 04010-6. (наукометрична база Scopus).
  1. Pozhivatenko V.V. Possible bcc → sc Phase Transition in Ca – Sr Solid Solutions under Pressure // Phys. Metal. Metallogr. – 2017. – V. 118, N 8. – P. 723 – 730. (наукометрична база Scopus).
  1. Поживатенко В.В. Моделирование фазовых переходов в сверхструктурах кальций – стронций при низких давлениях // Электрон. моделирование. – 2017. – Т. 39, № 1. – С. 113 – 123. (фахове видання, категорія Б).
  1. Поживатенко В.В. Сравнение характеристик структурных фазовых переходов под давлением в барии и радии // Металофізика та новітні технології. – 2019. – Т. 41, № 7. – С. 851 – 861. (наукометрична база Scopus).
  1. Pozhivatenko V.V. Ionic character, phase transitions, and metallization in alkaline-earth metal oxides and chalcogenides under pressure // Ukr. J. Phys. – 2020. – V. 65, N11. – P. 1022 – 1036.(наукометрична база Scopus).