Механіко-математичний факультет

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Викладачі кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики


Поздєєв Валерій Олександрович - завідувач кафедри

Доктор фізико-математичних наук, професор.

У 1963 р. закінчив машинобудівний факультет Миколаївського ко-раблебудівного інституту імені адмірала С.О.Макарова.

Наукові результати одержані В.О.Поздєєвим, були представлені в докторській дисертації «Нестаціонарні хвильові гідродинамічні поля в областях з рухомими межами».

Валерій Олександрович розробив аналітичний метод нелінійного перетворення часу розв’язання початково-крайової задачі з рухомими межами для лінійного хвильового рівняння та рівняння Рімана.
Автор понад 200 наукових публікацій, з яких 6 монографій, 6 нав-чальних посібників, 3 авторських свідоцтва. Він є академіком Нью-Йоркської академії наук.

Наукова діяльність В.О.Поздєєва одержала міжнародне визнання, про що свідчить цілий ряд високих відзнак та нагород International Sci-entist of the Year 2011 from International Biographical Center (IBC) (Кем-бридж, Англія); The Gold Medal for the Ukraine from the American Bio-graphical Institute (ABI); The Da Vinci Diamond «For Inspirational Ac-complishment» from IBC (Кембридж, Англія} International Biographical Center Man of the Year 2013 IBC (Кембридж, Англія). У травні 2011 р. Валерія Олександровича було номіновано на входження у рейтинг Тор 100 Scientists 2011 from IBC (Кембридж, Англія).

З 2005 року В.О.Поздєєв – заступник директора Європейського університету з наукової роботи, в цьому ж році одержав вчене звання професора кафедри математичних дисциплін .У 2008-2011 рр. працював у МНУ імені В.О.Сухомлинського на посаді завідувача кафедри прик-ладної математики. З 2011 року займав посаду завідувача кафедри при-кладної математики та інформаційних комп’ютерних технологій. Зага-льний науково-педагогічний стаж складає 40 років.

Булгакова Олександра Сергіївна – доцент кафедри

Кандидатську дисертацію «Узагальнений ітераційний алгоритм індуктивного моделювання з застосуванням мережених технологій» захистила у 2011 р. в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН і МОНУ за спеціальністю «інформаційні технології»

Викладає курси: інтелектуальні інформаційні системи, обробка зображень та мультимедіа, комп’ютерна графіка, моделювання економічних, екологічних та соціальних систем.

У 2008-2009 рр. працювала у відділі штучного інтелекту Чеського технічного університету (Прага), де О.С.Булгаковою було впроваджено та досліджено підсистему для комбінаторної оптимізації структури нейромережі методу групового урахування аргументів у складі програмного комплексу «Повністю автоматизоване виявлення знань на основі еволюції груп адаптивних моделей».

Автор понад 30 наукових робіт, 1 авторського права, 1 монографії.

Зосімов В’ячеслав Валерійович - доцент кафедри

Кандидатську дисертацію «Моделі і технології підвищення ефективності пошуку релевантної інформації в Інтернеті з застосуванням індуктивних алгоритмів» захистив у 2012 р. в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН і МОНУ за спеціальністю «інформаційні технології».

Викладає наступні курси: сучасні технології розробки веб-додатків, захист інформації, інформаційні мережі, веб-програмування.

В.В.Зосімов веде дослідження в галузі оптимізації Інтернет-пошуку. Метою роботи є підвищення ефективності та якості пошуку релевантної науково-технічної інформації в мережі Інтернет на основі застосування індуктивних алгоритмів для додаткової обробки результатів роботи пошукових систем.

Автор понад 30 наукових робіт, 1 авторського права, 1 монографії.

Ходякова Галина Вікторівна – доцент кафедри

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію «Індивідуалізація навчальної діяльності учнів у процесі вивчення алгебри і початків аналізу з використанням комп’ютеру».

У 1995-2002 рр. Галина Вікторівна завідувала кафедрою інформатики та обчислювальної техніки університету.

Віддає багато часу підготовці студентів механіко-математичного факультету до олімпіадного програмування у рамках змагань ACM ICPC.

Галина Вікторівна викладає дисципліни: платформи корпоративних інформаційних систем, обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка, організація та обробка електронної інформації, математична екологія.

Погромська (Луньова) Ганна Сергіївна - доцент кафедри

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію з теорії навчання «Дидактичні засади формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання».

Викладає курси: «Бази даних та інформаційні системи», «Проектування програмних систем», «Інженерія програмного забезпечення», «Системи автоматизованого проектування», «Аналіз даних», «Методологія проектування сучасних баз даних», «Методика навчання інформатики».

Сфера наукових інтересів: технології та CASE-засоби проектування і розробки програмних систем, методика викладання інформатики у старшій школі та ВНЗ (за аспектами технологічної освіти).

Ганна Сергіївна має близько 40 публікацій – це статі, тези доповідей, методичні рекомендації для студентів, навчально-методичний посібник з грифом МОН (у співавторстві).

Махровська Наталя Анатоліївна - доцент кафедри

Кандидатську дисертацію «Глобальна розмірність напівдосконалих кілець» захистила в 2010 р. у Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «алгебра і теорія чисел».

Н.А. Махровська проводить дослідження в області застосування різноманітних алгоритмів до розв’язування задач олімпіадного та прикладного програмування.

Викладає курси: алгоритми та структури даних, програмування: на С++, ООП, С++ Builder, Visual Studio, програмування баз даних С++ Builder, об’єктно-орієнтоване програмування, спеціалізовані мови програмування, інформатика.

Є автором понад 10 наукових робіт з математики та програмування.

Мельник Олександр Вікторович – старший викладач кафедри

В 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. Тема дисертації: “Підвищення несучої здатності гідродинамічного упорного підшипника з плаваючим диском суднових турбомашин”.

Веде заняття з курсів: системний аналіз, моделювання та аналіз складних систем, методи обчислень, теорія обчислень, математична логіка та теорія алгоритмів, теорія систем, теорія апроксимації.

Наукові досягнення: 17 статтей у фахових виданнях, 6 патентів на винаходи України.

Олефіренко Оксана Юріївна – аспірант кафедри

Працює над кандидатською дисертацією на тему «До теорії нелінійних хвиль Рімана при одномірній течії рідини» (науковий керівник – доктор ф.-м.н., професор В.О.Поздєєв).

Веде заняття з курсів: моделювання природничих процесів, дискретна математика, математична статистика, диференційні рівняння.

Авраменко Олексій Іванович – аспірант кафедри

Працює над темою дисертаційної роботи спеціальності 01.02.05. Механіка рідини, газу та плазми: «Теоретичні дослідження процесів генерування та вимірювання хвилі тиску в стислій ідеальній рідині» (науковий керівник – доктор ф.-м.н., професор В.О.Поздєєв).

Веде заняття з курсів: мережні технології, системне програмування, інформатика.