Механіко-математичний факультет

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Наукова діяльність кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики


Кафедральні науково-дослідні роботи:

1.«Моделювання соціально-економічних явищ та екологічних процесів південно-західного регіону України на основі індуктивних моделей», керівник Булгакова О.С., 2011-2012 рр.

2.«Математичне та комп‘ютерне моделювання підводного електровибуху та вимірювання параметрів випромінюваної хвилі тиску», під керівництвом Поздєєва В.О., 2012-2013 рр.

3.«Моделі та методи інтелектуального аналізу даних в предметно-орієнтованій інформаційній системі», керівник Булгакова О.С., 2015-2017 рр.

 

Моделювання соціально-економічних явищ та екологічних процесів південно-західного регіону України на основі індуктивних моделей.

Під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Булгакової О.С. в 2011-2013р. виконувалася кафедральна науково-дослідна робота «Моделювання соціально-економічних явищ та екологічних процесів південно-західного регіону України на основі індуктивних моделей», номер держреєстрації 0111U010622.

Виконавці: к.техн.наук, доцент Зосімов В.В., к.ф-м.наук Броницька Н.А., викладач Танкова Н.В.

В 2012 році до теми були залучені студенти спеціальності «Інформатика» ОКР «Магістр».

Номер етапу

Назва етапу відповідно до технічного завдання.
Очікувані результати етапу

Отримані результати етапу

1.

Назва етапу: Аналіз переваг і недоліків методів та технологій індуктивного моделювання при оцінки стану складних процесів різного рівня з метою оперативного виявлення потенційно несприятливих явищ та тенденцій їхнього розвитку.

Очікувані результати етапу: дослідження оригінальних архітектур ітераційних (нейромережевих) алгоритмів МГУА.

 • Проаналізована задача інформаційної підтримки прийняття оперативних рішень. Запропонована концепція розв’язування задач оцінювання стану та прогнозування процесів;
 • розвинено теорію індуктивного моделювання, а саме узагальнений ітераційний алгоритм методу групового урахування аргументів, як ефективного методу побудови завадостійких моделей для прогнозування складних процесів і систем за експериментальними даними;
 • розроблено концепцію конструювання алгоритмів індуктивного моделювання на основі використання активних нейронів та ідей гібридизації.

2.

Назва етапу: Конструювання інформаційної технології та дослідження взаємодії соціально-економічних та екологічних складових в існуючих екосистемах південно-західного регіону України.

Очікувані результати етапу: комп’ютерний моніторинг взаємодії соціально-економічних та екологічних складових з метою оперативного виявлення потенційно несприятливих явищ та тенденцій їхнього розвитку.

 • Cтворено інформаційну технологію для дослідження взаємодії соціально-економічних та екологічних складових в існуючих екосистемах півдня України для підтримки рішень з управління складними системами різної природи;
 • сконструйовано інтелектуальні засоби розпаралелювання операцій в ітераційних алгоритмах для використання на кластерних обчислювальних комплексах;
 • ефективність розроблених методів та засобів продемонстровано на прикладах розв’язання реальних задач моделювання, прогнозування та підтримки рішень.

Внаслідок виконання цієї теми отримано такі основні результати:

 • Проаналізована задача інформаційної підтримки прийняття оперативних рішень. Запропонована концепція розв’язування задач оцінювання стану та прогнозування процесів.
 • Запропонована концепція та методологія конструювання засобів індуктивного моделювання на основі парадигми мереж з активними нейронами та ідей гібридизації.
 • Запропоновано підхід до конструювання ітераційних алгоритмів МГУА в автоматичному та автоматизованому режимах, описано архітектуру цього алгоритму для побудови моделей складних систем на основі ідеї гібридизації структур ітераційних та перебірних алгоритмів з використанням ідеї активних нейронів. Досліджена внутрішня збіжність ітераційних алгоритмів.
 • Створено комплекс інструментальних засобів для дослідження впливу соціально-економічних явищ та екологічних процесів на загальний стан розвитку Причорноморського економічного регіону України з метою підтримки оперативних рішень для управління складними системами різної природи.
 • Для вирішення задач оцінювання стану та прогнозування процесів розроблене спеціальне програмне забезпечення, що виконано у вигляді самостійної демонстраційної програми. Програма має графічний інтерфейс і відображає значення показників як на графіку, так і в табличному протоколі.
 • Сконструйовано інтелектуальні засоби розпаралелювання операцій в ітераційних алгоритмах для використання на кластерних обчислювальних комплексах.

Показники науково-методичної (науково-технічної продукції)

Кількість

1.

Публікації виконавців за тематикою НДР:
1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;
1.3 статті, що включені до переліку наукових фахових видань України;
1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);
1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;
1.6 навчальні посібники без грифу МОН України;
1.7 словники, довідники.

2

7

10

2

1 (гриф МОН)

2.

Отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою НДР
2.1 отримано патентів (свідоцтв авторського права) України;
2.2 подано заявок на отримання патенту України;
2.3 отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав;
2.4 подано заявок на отримання патенту інших держав.

1

За науковою проблемою в було зроблено 7 наукових доповідей на наукових конференціях в Миколаєві, Києві, Євпаторії, Тирасполі (Молдова), Криниці (Польша).

До початку

 

Математичне та комп‘ютерне моделювання підводного електровибуху та вимірювання параметрів випромінюваної хвилі тиску.

Мета: побудувати математичну та комп‘ютерну моделі підводного електовибуху та отримати характеристики випромінюваної хвилі тиску.

Задачі дослідження:

 • математичне моделювання процесу підводного електровибуху;
 • математичне моделювання вимірювальної системи для оцінки параметрів електровибуху;
 • розробка програмного комплексу реалізуючого розроблені математичні моделі.

Об’єкт дослідження: підводний електровибух та випромінювана при цьому хвиля тиску.

Предмет дослідження: ударні та акустичні хвилі в стискуваній рідині.

Методи дослідження: аналітичні та чисельні методи, метод Годунова, метод розв‘язання крайових задач з рухомою границею.

Очікувані результати: комп‘ютерна програма для дослідження параметрів тиску в рідині та перешкодах при різноманітних законах водоелектричної енергії.

До початку

 

Моделі та методи інтелектуального аналізу даних в предметно-орієнтованій інформаційній системі.

Під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Булгакової О.С. в 2015-2017р. виконується кафедральна науково-дослідна робота “Моделі та методи інтелектуального аналізу даних в предметно-орієнтованій інформаційній системі”.

Виконавці: к.техн.наук, доцент Зосімов В.В., к.ф-м.наук, доцент Махровська Н.А., к.пед.н., доценти Ходякова Г.В., Погромська Г.В.

До теми також залучені студенти спеціальності «Інформатика» ОКР «Магістр».

В рамках цієї теми, кожен з учасників розв’язує свій блок задач:

Погромська Г.С.

Теоретико-інформаційний аналіз управління процесами в складних інтелектуальних системах

 • Аналіз базових теорій, моделей, методів проектування складних інформаційних систем
 • Теоретичні положення концептуального моделювання інформаційного простору
 • Концепція моделювання та підхід до управління інформаційними процесами в складних системах
 • Методи і принципи побудови інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень
 • Застосування запропонованих методів і алгоритмів для вирішення реальних завдань

Ходякова Г.В.

Виявлення і використання закономірностей у вихідних даних при плануванні експерименту і побудові моделей на основі статистики

 • Логіка і основні проблеми прикладного статистичного аналізу багатофакторних об’єктів
 • Стійкі методи ідентифікації моделей
 • Побудова адаптивних методів і алгоритмів оцінювання залежностей
 • Підвищення якості стійкого і адаптивного оцінювання допомогою використання ідей теорії планування експерименту
 • Застосування запропонованих методів і алгоритмів для вирішення реальних завдань

Махровська Н.А.

Логічний аналіз інтелектуальних систем на основі алгебраїчного підходу

 • Огляд методів логічного аналізу
 • Алгебра множин і теорія відносин
 • Програмне та алгоритмічне уявлення структур
 • Огляд методів логічного висновку в математичній логіці
 • Ідентифікація та синтез інтелектуальних np-повних систем
 • Застосування запропонованих методів і алгоритмів для вирішення реальних завдань

Зосімов В.В.

Адаптивні технології інтелектуального аналізу веб-даних

 • Аналіз неструктурованої інформації
 • Лінгвістичний аналіз веб-даних
 • Онтологічній аналіз веб-даних
 • Методи бікластерізації для аналізу Інтернет-даних
 • Розробка моделей адаптації на основі інтелектуального аналізу даних
 • Застосування запропонованих методів і алгоритмів для вирішення реальних завдань

Булгакова О.С.

Онтологічній аналіз в системах комп’ютерного моделювання

 • Методи автоматизованої побудови онтології предметної області
 • Індуктивній підхід до автоматизації онтологічного аналізу даних
 • Методи аналізу даних основані на самоорганізації моделей
 • Розробка і дослідження методів та системи семантичного аналізу природно-мовних текстів
 • Застосування запропонованих методів і алгоритмів для вирішення реальних завдань

До початку