Механіко-математичний факультет

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Наукова діяльність кафедри фізики та математики


На кафедрі ведуться фундаментальні наукові дослідження за такими напрямами: механіка твердого деформованого тіла, динаміка пластин і оболонок, історія математики, науки і техніки, нові інформаційні технології і методи викладання дисциплін природничо-математичного спрямування. Працює науково-дослідна лабораторія оптичних досліджень елементів конструкцій.

Основними напрямками науково-дослідної роботи на кафедрі є наступні:

  • Чисельно-експериментальне дослідження вільних коливань пластин та пологих оболонок змінної товщини в рамках класичної та уточненої теорій. (науковий керівник – професор В.Д.Будак).
  • Втрата працездатності непружних тонкостінних елементів конструкцій з сенсорами та актуаторами при гармонічному електромеханічному наванта-женні (науковий керівник – доцент В.М.Січко).
  • Міжкафедральна тема «Удосконалення форм і методів викладання дисциплін природничо-математичного циклу». (Науковий керівник А.В.Овчаренко).
  • Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів просторових неоднорідних тіл обертання з непружних фізично нелінійних матеріалів (Керівник В.М.Січко).
  • «Теорія і практика дистанційного навчання в університетській освіті», № держреєстрації ВДР І ВКР (РК) №0108 V009078. Термін виконання – 2008-2015. Науковий керівник – О.М.Самойленко.
  • Дослідження поведінки матеріалів при віброімпульсній дії.
  • Актуальні проблеми механіки: механіка твердого деформованого тіла та голографічні методи дослідження механічних процесів.
  • Дослідження симетричних, групових властивостей диференціальних рівнянь в частинних похідних та рівнянь математичної фізики.
  • Дослідження в галузі нових інформаційних технології навчання та історії математики.
  • Дослідження в галузі методики викладання шкільної та вузівської математики.

Викладачі кафедри постійно працюють над виконанням держбюджетних тем, які незмінно здобувають підтримку на конкурсах фундаментальних наук.

Становлення як науковець В.О.Поздєєв пройшов у Інституті імпульсних процесів і технологій НАН України, де працював понад 25 років. Наукові результати одержані В.О.Поздєєвим, були представлені в докторській дисертації «Нестаціонарні хвильові гідродинамічні поля в областях з рухомими межами».

2

Валерій Олександрович розробив аналітичний метод нелінійного перетворення часу розв’язання початково-крайової задачі з рухомими межами для лінійного хвильового рівняння та рівняння Рімана.

Автор понад 200 наукових публікацій, з яких 6 монографій, 6 навчальних посібників, 3 авторських свідоцтва. Він є академіком Нью-Йоркської академії наук.

Наукова діяльність В.О.Поздєєва одержала міжнародне визнання,

про що свідчить цілий ряд високих відзнак та нагород International Scientist of the Year 2011 from International Biographical Center (IBC) (Кембридж, Англія); The Gold Medal for the Ukraine from the American Biographical Institute (ABI); The Da Vinci Diamond «For Inspirational Accomplishment» from IBC (Кембридж, Англія} International Biographical Center Man of the Year 2013 IBC (Кембридж, Англія).

У травні 2011 р. Валерія Олександровича було номіновано на входження у рейтинг Тор 100 Scientists 2011 from IBC (Кембридж, Англія).

З 2005 року В.О.Поздєєв – заступник директора Європейського університету з наукової роботи, в цьому ж році одержав вчене звання професора кафедри математичних дисциплін. У 2008-2011 рр. працював у МНУ імені В.О.Сухомлинського на посаді завідувача кафедри прикладної математики. З 2011 року займав посаду завідувача кафедри прикладної математики та інформаційних комп’ютерних технологій. Загальний науково-педагогічний стаж складає 40 років. З кінця 2014 року – завідувач кафедри математики.

Доктор педагогічних наук Самойленко Олександр Миколайович. Закінчив Миколаївський державний педагогічний університет у 1989 р. за спеціальністю «Фізика та математика». Доктор педагогічних наук. Тема дисертації «Підготовка бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання» (13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти», Житомирський державний університет імені Івана Франка 2014 рік. № диплома ДД № 003689). Пройшов підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти в інституті відкритої освіти при університеті менеджменту освіти НАПНУ у 2012 р. Займається розробкою науково-методичних основ дистанційного навчання у системі вищої школи та післядипломній педагогічній освіті. Самойленко О.М. керує аспірантами. Під його керівництвом ведуться дисертаційні дослідження з проблем дистанційного навчання у системі підготовки та перепідготовки керівних і педагогічних кадрів освіти, управління освітою, вищої освіти.

Під керівництвом О.М.Самойленка здійснюється наукові дослідження з теми «Теорія і практика дистанційного навчання в університетській освіті», а також проводиться експериментальна робота за тематикою: нормативне та методичне забезпечення дистанційного навчання у системі вищої школи та післядипломної освіти. (№ держреєстрації ВДР І ВКР (РК) № 0108V009078. Договір про співпрацю з Університетом менеджменту освіти АПН України. Напрям АПН № 5 – Інформатизація освіти. Проблема для дослідження – Теорія і методика використання комп’ютерно орієнтованих засобів інформації і глобальних комп’ютерних мереж у навчанні. Термін виконання 2008-2015. Науковий керівник: Самойленко О.М. Виконавець – Ручинська Н.С.).

Ручинська Н.С. у 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Формування готовності методистів районних методичних кабінетів до використання технологій дистанційного навчання » (13.00.04).

О.М.Самойленко має близько 70 наукових праць. Із них, 20 – у фахових виданнях педагогічного напряму освіти та вісім методичних та навчально-методичних посібників. Брав активну участь в регіональних, міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах та номінаціях. Результатом участі є більше 40 грамот, дипломів та сертифікатів. Серед них – грамота Міністерства освіти, сертифікат, який підтверджує внесення у каталог міжнародного фестивалю педагогічних інновацій творчого доробку тощо.

На кафедрі традиційно ведуться дослідження з проблем методики викладання математики. Значну роботу в цьому напрямку виконували проф. Ю.О.Білий, доц. І.А.Марнянський, ст. викл. А.В.Попова. Сьогодні ці питання вивчають молоді викладачі Л.Я.Васильєва, В.М.Дармосюк та інші. Протягом багатьох років кафедра керувала роботою заочної математико-фізичної школи для учнів старших класів сільських та селищних шкіл. Над проблемами підвищення якості викладання алгебри працювали старші викладачі О.В.Білай, В.В.Власенко, І.В.Кулаковська, Є.І.Скорняков, Л.В.Теплякова, геометрії – доц. О.І.Баран, проф. Ю.О.Білий, проф. О.С.Христенко, ст. викл. Ю.А.Вецало.

Про якісне зростання кафедри свідчить динаміка захистів кандидатських дисертацій – 1978 рік – Є.М.Цибін (динаміка пружних оболонок), 1979 рік В.М.Лейфура (диференціальні рівняння і математична фізика) та Л.С.Тесленко (математичний аналіз), 1980 рік – Л.М.Райченко (диференційні рівняння та математична фізика), 1982 рік – Т.В.Васильєва (педагогічні науки), 1992 рік О.Б.Батхін (математичний аналіз), в 1994 р. – О.М.Чадаєв і В.П.Черкасенко (диф. рівняння і математична фізика). Нещодавно успішно захистили кандидатські дисертації Л.Я.Васильєва, В.М.Дармосюк, І.В.Кулаковська, О.М.Пархоменко та інші. У 2014 році докторські дисертації захистили О.М.Самойленко і С.А.Устенко.

Важливим напрямком науково-дослідної роботи на кафедрі є впровадження асимптотичних методів у розумінні М.М.Боголюбова в теорію рівнянь із запізненням та рівнянь керованого процесу. Ці дослідження започатковані Я.П.Менько (в інституті – з 1965 р.) і продовжені разом з ним В.М.Лейфурою. Результати їх досліджень багаторазово публікувались та доповідались на наукових конференціях різних рівнів. У 1985 р. В.М.Лейфура у співавторстві з київськими вченими опублікував монографію «Асимптотичні методи в теорії диференціальних і інтегро-диференціальних рівнянь», брав участь у виконанні держбюджетної теми МО України «Системи диференціальних рівнянь з точками повороту». Інший напрям досліджень – «Удосконалення форм і методів навчання у вузі», який очолювала Т.В.Васильєва. В 1985 р. кафедра провела міжвузівську науково-практичну конференцію, присвячену удосконаленню навчального процесу з математики.

13-19 червня 2012 року на базі механіко-математичного факультету, при активній участі викладачів кафедри математики і механіки, відбулася Міжнародна математична конференція, яку спільно проводили Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського, Інститут математики НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка і Гомельський державний університет ім. Франциска Скорини. Майже 200 науковців зареєструвалися на сайті конференції.

В роботі конференції взяли участь 112 осіб (академіків – 3, членів-кореспондентів – 3, докторів наук та професорів – 26, кандидатів наук – 50, аспірантів – 26, магістрантів – 4).

Серед учасників конференції були представники Києва, Харкова, Львова, Одеси, Дніпропетровська та інших міст України, а також з Англії, Білорусії, Бразилії, Литви, Молдови, Росії, США.

5

Особливу увагу та інтерес у слухачів викликала доповідь Лауреата Філдівської премії (1994) Є.І.Зельманова, доктора фіз.-мат. наук, професора Університету Сан Дієго (США).

На конференції працювало 10 секцій, на секційних засіданнях з доповідями виступили як досвідчені науковці, так і молоді вчені.