Викладачі кафедри фізики та математики


Мольченко Леонід Васильович, завідувач кафедри.

Мольченко Леонід Васильович (01.01.1945, м. Остер Остерського району Чернігівської області УРСР, зараз Козелецький район Чернігівської обл.).
Доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри, професор.

Закінчив мех.-мат. факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1966). У 1969 захистив кандидатську дисертацію "Численно-аналитическое решение динамических задач теории пологих оболочек".

Докторську дисертацію "Нелинейные задачи магнитоупругости токонесущих пластин и оболочек" захистив у 1990.

Починаючи з 1966 працював в Київському університеті на посадах асистента (1966), старшого викладача (1971), доцента (1979-1984), професора (1992). У 2003 – 2015 роках очолював кафедру механіки суцільних середовищ на фізико-математичному факультеті Київського національного університету імені Т.Шевченка.

З жовтня 2015 року очолює кафедру математики Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Фахівець з теорії пружності Мольченко Л.В. отримав вагомі результати, що стосуються розвинення чисельних методів розв'язання задач теорії пластин та оболонок в лінійній та нелінійній постановках (задачі статики та магнітопружності оболонок). Під його керівництвом започатковано і розвинуто новий науковий напрямок в нелінійній магнітопружності, а саме дослідження особливостей поведінки оболонок під дією силових і магнітних полів. Ним сформульована математична постановка зв'язаної динамічної задачі магнітопружності струмотримких пластин та оболонок в геометрично-нелінійній постановці. Розроблені алгоритми розв'язання зв'язаних задач магнітопружності струмотривких пластин та оболонок змінної жорсткості в одномірній та двовимірній лінійній та нелінійній постановках.
Мольченко Л.В. читає нормативні курси з теорії пружності, теорії пластин та оболонок, механіки суцільних середовищ. Керує роботою аспірантів. Автор понад 80 статтей.

Мольченко Л.В. є членом секретаріату Національного Комітету України з теоретичної та прикладної механіки, членом редакційних колегій кількох збірників наук. праць. Працював членом ВАК України.

Основні праці:
Основи теорії пластин та оболонок. - Навчальн. посібник, 1993, (у співавт. Я.М.Григоренко).
Магнітопружність при динамічному навантаженні. - Навч.посібник, 1994, (у співавт. А.Т.Улітко, В.Ф.Ковальчук).

Будак Валерій Дмитрович, професор кафедри.

Доктор технічних наук (1996), професор (1991), академік Академії педагогічних наук України (2006).

Закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут. З вересня 1996 р. В.Д.Будак працює на посаді ректора інституту.
За його участю всі спеціальності навчального закладу пройшли ліцензу-вання за ІV (найвищим) рівнем акредитації.

В.Д.Будак є автором понад 200 наукових публікацій, серед яких 16 монографій та навчальних посібників, 7 авторських свідоцтв, 4 патенти на винаходи України.

Валерій Дмитрович неодноразово обирався депутатом ради Центрального району і м. Миколаєва, головою обласної виборчої комісії, головою територіальної виборчої комісії по виборах Президента України та депутатів Верховної Ради.

В.Д.Будак багаторазово нагороджувався почесними грамотами Міністерства освіти України та облдержадміністрації, за багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність його нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; ювілейною медаллю «10 років незалежності України». У 2002 р. МДПУ став лауреатом міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна», а ректор нагороджений срібною Георгіївською медаллю «Честь. Слава. Труд» ІV ступеня.

Указом Президента від 7 жовтня 1997 року Валерію Дмитровичу Будаку присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», Академія педагогічних і соціальних наук (Москва) обирає його у 1998 році своїм дійсним членом.

Овчаренко Анатолій Володимирович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, декан механіко-математичного факультету з 2011 року.

Закінчив фізико-математичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Белінського за спеціальностю фізика та математика у 1979 році. Працює в університеті з 1986р.

Викладає курси загальної фізики: механіка, молекулярна фізика, оптика; проводить практичні та лабораторні заняття, читає спецкурси та здійснює керівництво курсових, дипломних, магістерських робіт студентів.

Відповідальний виконавець восьми госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт та міжнародного гранта "Дослідження напружено-деформаційного стану і коливань оболонкових систем, підготовка рекомендацій для вибору раціональних параметрів та створення елементів конструкцій суднобудування" згідно з угодою між США, Канадою, Швецією та Україною.

Овчаренко А. В. – автор понад 64 наукових та науково-методичних робіт, серед них: навчально-методичний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України загальна фізика «Механіка», 4 винаходи, 16 патентів України.

Кандидат у майстри спорту СРСР з літнього біатлону (1977 р.).

Відмінник освіти України. Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, знаком «Василя Сухомлинського».

Дінжос Роман Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук захистив у 2006 році в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України за спеціальністю «Фізика полімерів».

При кафедрі створив науково-дослідну лабораторію теплофізики полімерів імені В.П. Привалка. У ній ведуться дослідження з теми «Нанофізика. Фізика макромолекулярних структур».

Проводить дослідження в області «Теплофизические свойства и механизмы структурообразования полимерных микро- и нанокомпозитов».

Викладає курси: загальна фізика (молекулярна фізика, атомна і ядерна фізика, електрика і магнетизм), спеціальний фізичний практикум, техніка фізичного експерименту та демонстрація фізичних явищ, основи фізики полімерів, електрохімія.

Є автором понад 80 наукових праць, у тому числі навчально-методичних посібників, статтей у вітчизняних та закордоних виданнях, патентів на корисну модель.

Публікації Дінжоса Романа Володимировича

Скачать (PDF, 277KB)

[згорнути]

Чадаєв Олександр Михайлович, доцент кафедри.

Кандидат фізико-математичних наук (1994), доцент (2006).

Закінчив Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова.

Працює на факультеті з 1984 р.
Викладає дисципліни: математичний аналіз, комплексний аналіз, теорія ймовірностей і математична статистика, диференціальні рівняння, дослідження операцій, математичне програмування.

Наукові інтереси: наближені методи розв’язання крайових задач теорії аналітичних функцій, методика викладання математичних дисциплін у вищій школі. Є автором біля 40 наукових і методичних праць, в тому числі 6 навчальних посібників з грифом міністерства освіти і науки України.

15 років працював за сумісництвом вчителем інформатики в школі, має звання “Учитель-методист”, викладав на курсах підвищення кваліфікації вчителів, голова журі обласного турніру юних математиків ім. проф. В.М. Лейфури (2011-2013), член журі всеукраїнського турніру юних математиків імені професора М.Й.Ядренка (2010- 2013), викладач Миколаївського територіального відділення МАН.

За роботу с школярами нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти. В 2002 році нагороджений знаком “Відмінник освіти України”.

Дармосюк Валентина Миколаївна, старший викладач кафедри.

Кандидат фізико-математичних наук (2009).

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут.

Працює на факультеті з 2007 р. Викладає дисципліни: теорія ймовірностей та математична статистика, математичний аналіз, сучасна алгебра, числові системи, математична логіка та теорія алгоритмів.

Наукові інтереси: структурна теорія кілець. Має більше 30 наукових публікацій, серед них статті в фахових виданнях та тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Член журі відділення математики ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН України (2012, 2013, 2014, 2015).

Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, член журі Миколаївського обласного турніру юних математиків імені професора В.М. Лейфури.

Заступник декана факультету по роботі зі студентами.

Публікації Дармосюк Валентини Миколаївни

Скачать (PDF, 203KB)

[згорнути]

Васильєва Лариса Яківна, старший викладач кафедри.

Кандидат фізико-математичних наук (2012).

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут.

Працює на факультеті з 1990 року.

Викладає дисципліни: методика навчання математики, елементарна математика, вища математика, математичні методи в біології.

Наукові інтереси: удосконалення методів викладання шкільного курсу математики, постановка динамічних зв’язаних задач і розробка методів їх розв’язання, дослідження на цій основі закономірностей зв’язаної термічної поведінки суттєво нелінійних циліндричних тіл при імпульсному тепловому навантаженні, розробка математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу полів різної фізичної природи та дефектів. Має більше 30 публікацій.

Постійно викладає на курсах підвищення кваліфікації вчителів математики в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Публікації Васильєвої Лариси Яківни

Скачать (PDF, 171KB)

[згорнути]

Манькусь Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: підготовка вчителя фізики до впровадження освітніх технологій.

Викладає курси: методика навчання фізики, освітні технології у професійній діяльності.

Манькусь І.В. є автором понад 50 науково-методичних публікацій.

Махровський Володимир Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Наукові дослідження Махровського В.М. проводяться спільно з розробками Інституту хімії високомолекулярних сполук, Київського державного педагогічного університету та кафедри молекулярної фізики Київського державного університету.

Володимир Миколайович має понад 20 наукових і науково-методичних робіт.

В.М. Махровський працює з учнями міста та області й області в секції фізики Малої академії наук, бере участь в організації і проведенні обласних фізичних олімпіад.

Викладає курси: загальної фізики (електрика і магнетизм), рентгеноструктурний аналіз, обробка результатів вимірювань, фізичний практикум.

Гузій Сергій Сергійович – кандидат фізико-математичних наук.

У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Астрофізика, радіоастрономія».

С.С. Гузій постійно бере участь у різних міжнародних наукових програмах. Є співавтором та виконавцем декількох міжнародних астрофізичних проектів.

Наукові інтереси: Астрономія, астрофізика, вивчення природи гамма-спалахів.

Гузій С.С. – автор 178 публікацій (переважно в міжнародних виданнях).

Викладає курси: основи космонавтики, використання інформаційних технологій у професійній діяльності, технічні засоби навчання, інформаційні технології.

Лисенков Едуард Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності «Фізика полімерів» захистив у 2011 році.

З 2012 року керує роботою наукової лабораторії «Структура та релаксаційні властивості полімерів», на базі якої виконуються наукові дослідження, курсові та дипломні роботи.

Науковий доробок Едуарда Анатолійовича складає понад 80 наукових публікацій,серед яких статті у вітчизняних та міжнародних виданнях.

Е.А. Лисенков є одним із керівників наукового гуртка «Фізика полімерів», учасники якого проводять наукові дослідження та беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт.

Викладає курси: загальної фізики (оптика та фізика елементарних частинок), основи фізики полімерів, фізична хімія, методи діагностики конденсованих систем, фізичний практикум.

Публікації Лисенкова Едуарда Анатолійовича

Скачать (PDF, 186KB)

[згорнути]

Поживатенко Віталій Володимирович – кандидат фізико-математичних наук.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Викладає курси: теоретична фізика, фізика твердого тіла, нанофізика, фізика рідин і рідких кристалів, фізичне матеріалознавство.

Наукові інтереси: фізика конденсованого стану, фізика твердого тіла, структурні фазові перетворення, методи комп'ютерної обробки термодинамічних даних речовин і сполук, нечіткі множини, нейронні мережі, теорія поля, теорія гравітації; Точні рішення рівнянь загальної теорії відносності + Аксиально-симетричні поля + Тетрадні, діадні, монадні підходи в теорії гравітації.

Руда Антоніна Михайлівна, старший викладач кафедри.

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут.

Працює на факультеті з 1971 р. Викладє дисципліни: геометрія, методика викладання математики, елементарна математика, математичний практикум.

Наукові інтереси: активізація пізнавальної діяльності студентів при викладанні аналітичної геометрії, організація самостійної роботи студентів і контролю за нею, методика викладання математики у вищій школі.

Підготовлено біля 20 методичних посібників з аналітичної геометрії для студентів математичних спеціальностей, а також 10 методичних посібників для абітурієнтів, які вступають до фіз-мату.

Викладає на курсах підвищення кваліфікації вчителів в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Приймає участь в профорієнтаційної роботі в школах міста та області по набору до університету.

Приймала участь в обласних, міських олімпіадах з математики, університетських олімпіадах для студентів МНУ, турнірах.

Працювала куратором груп факультету. Займалась проведенням виховної роботи в групах, патріотичним вихованням.

Відмінник народної освіти України.

Іванніков Анатолій Володимирович – викладач кафедри.

А.В. Іванніков займається науковою роботою в галузі методики фізики (створення і використання нового навчального обладнання для викладання фізики).

Брав участь у багатьох наукових конференціях, має близько 40 наукових і науково-методичних публікацій.

Викладає курси: архітектура обчислювальних систем, приладобудування, основи сучасної електроніки, використання електроніки у курсах фізики та інформатики.

Недбаєвська Людмила Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук захистила у 1991 році в Київському державному педагогічному інституті імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Теорія і методика навчання фізики» на тему «Реалізація прогностичної функції фізичної теорії в процесі навчання фізики».

Напрямок її наукового дослідження - проблеми вдосконалення змісту, методики і технологій викладання фізики в середній і вищій школі.

Має понад 100 публікацій. Вона є лектором курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики, хімії, біології, бере участь у підготовці й проведенні фізичних олімпіад, конкурсів, університетських студій та майстер-класів з фізики.

Вона є автором посібників: «Навчальні передбачення на уроках фізики», «Про включення наукового методу пізнання до змісту шкільної освіти», «Формування прогностичних здібностей майбутнього вчителя фізики», «Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках фізики», «Організація прогностичної діяльності учнів на уроках фізики», «Вивчення квантових властивостей світла в школі», «Сучасний урок фізики в системі STEM-освіти» та ін.