Завідувач кафедри

Данік Наталія Вадимівна

Доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економіних наук

Робоча адреса: вул. Нікольська, 24

E-mail: natasha.danik29@gmail.com

Основні курси: Банківська система, Аналіз банківської діяльності, Фінансовий менеджмент у банку, Банківське регулювання та нагляд, Податковий менеджмент

ORCID ID: Наталья Данік

Google Scholar:  Наталія Данік

Researcher ID: Наталія Данік

Учене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (08.00.04 – Економіка сільського господарства і АПК) із 2004 року

Базова освіта: вища за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Тема  дисертацій:«Розвиток селянських (фермерських) господарств і формування ефективного економічного механізму їх функціонування», 08.00.04 – Економіка сільського господарства і АПК, 28 жовтня 2004 р. у спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01 Миколаївського державного аграрного університету
Посилання на автореферат

Навчальні дисципліни, які викладає: Банківська система; Аналіз банківської діяльності; Фінансовий менеджмент у банку; Банківське регулювання та нагляд.

Членство в редколегіях: 

З 2014 р. по 2018 р. – відповідальний секретар електронного наукового фахового видання «Глобальні та національні проблеми економіки»

http://global-national.in.ua/redkolegiya

Госпдоговірна тема: учасник, ІІ півріччя 2020 року; «Механізми регулювання фінансово-економічного забезпечення сталого розвитку України», 5000 грн.

Підвищення кваліфікації:

1) 2017 р., «Світові тренди банківських інновацій», Запорізька державна інженерна академія, Сертифікат про стажування № 17 від 27.02.2017р.

2) 2019 р., «Інтерактивні технології навчання», Навчально-наукова лабораторія  інноваційних педагогічних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Сертифікат про підвищення кваліфікації, № СТ 02071010/ 00295-19 від 01.12.2019 р.

3) 2021 р., «Цифрові інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси», Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій», Сертифікат ПК-К 21-02/064 від 25.02.2021 р.

4) 2021 р., «Створення віртуальної кімнати для дистанційного форми навчання», SchoolHub, Сертифікат № 21/2145 від 11.03.2021р.

5) 2021 р., «Створюємо якісний тест для контролю знань учнів за дистанційною формою навчання», SchoolHub, Сертифікат № 21/2270 від 11.04.2021 р.

Основні публікації:

Наукові публікації:    WoS

 1. Natalia Danik, Tetiana Stroiko, Ludmila Nazarova, Transformation of economic processes on the basis of digitalization/ Baltic Journal of Economic Studies. Volume 7 (2021). Number 1 (JANUARY). Riga, Latvia https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-1-102-106

Категорія Б:

 1. Данік Н.В. Реформування банківської системи України: проблеми та перспективи. Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». – 2018 р. – № 19. – С. 981 – 985 http://www.economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/147.pdf
 2. Данік Н.В. Механізм підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2019. – № 32. – С.468 – 472 http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/72.pdf
 1. Данік Н.В. Характеристика підходів до визначення бізнес-моделей банків в Україні. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. – 2019. – №2. – С.274 – 284 http://visen.knau.kharkov.ua/visen2019_2.html
 1. Данік Н.В. Підвищення ліквідності комерційного банку / Н.В. Данік, Є.В. Тодоренко. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2020. – № 42. – С.302 – 307 http://www.market-nfr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/53.pdf
 2. Данік Н. В. Внутрішній аудит як засіб протидії шахрайству в банках / Волкова А.Г., Колеватова А.В. Економічний простір: Збірник наукових праць ПДАБА. Дніпро. 2020. № 162. С. 103 – 107 http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/6162_2020.pdf
 3. Данік Н.В. Современные подходы к финансированию регионального и местного развития/ Гуріна О.В. Польский научный журнал «Восточно-Европейский Научный Журнал». 2020. № 9(61), ч.5. С. 17 – 24 https://eesa-journal.com/ EESA_9_61_september_2020_part_5.pdf

Монографія:

 1. Колективна монографія: «Теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитних інститутів в Україні» / Перспективи розвитку функціонування фінансово-кредитних інститутів в Україні. МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв. – 2015. –  С.7–  22
 2. Колективна монографія: «Теоретико-методологічні засади формування фінансово-кредитного механізму агропродовольчої сфери України» / Соціально-економічні аспекти сталого розвитку регіонів. Академія управління та адміністрації в Ополе. Польща. – 2018. –  С. 84 – 90
 3. Колективна монографія: «Теоретичні положення та методичні підходи щодо удосконалення фінансово-кредитного механізму управління економікою України в умовах глобалізації» / Фінансовий механізм управління економікою України в умовах глобалізації. Миколаїв. – 2019. –  С. 9 –47

Навчально-методичні праці:

 1. Данік Н.В. Фінанси: навчальний посібник / Н.В. Данік, І.Ю. Рудь, Н.О. Корнєва; за ред. Н.В. Данік. – Миколаїв: Іліон – 2016. – 232 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/825

 2. Корнєва Н.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Н.О. Корнєва, І.Ю. Рудь, Н.В. Данік; за ред. Н.О. Корнєва. – Миколаїв: Іліон – 2016. – 232 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/834

 3. Данік Н.В., Криленко В.І. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник. – Миколаїв. – 2017. – 203с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/359

 4. Аналіз банківської діяльності: Методичні рекомендації / Уклад.: Н.В. Данік – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського – 2018. – 24 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/311

 5. Фінансовий менеджмент у банку: Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування/ Уклад.: Н.В. Данік – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – 32 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/314

 6. Банківське регулювання та нагляд: Збірник задач/ Уклад.: Н.В. Данік – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського – 2018. – 15 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/312

 7. Фінанси: Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами денної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування/ Укладач: Н.В. Данік. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018.-24 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/313

 8. Банківське регулювання та нагляд: Опорний конспект лекцій / Уклад.: Н.В. Данік – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського – 2019. – 107 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/551

 9. Методичні рекомендації для написання комплексної курсової роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Уклад. В.Ю. Прокопенко, Н.В. Данік, С.М. Гривківська. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2019.- 26 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/546

 10. Банківська система ІІ: Практикум/ Уклад.: Н.В. Данік – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського – 2019. – 98 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/552