Механіко-математичний факультет

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Історія кафедри комп’ютерної інженерії


Діяльність кафедри комп’ютерної інженерії бере свій початок з 1 вересня 2004 року, коли у Миколаївському навчально-науковому інституті Одеського національного університету імені. І.І. Мечнікова була створена кафедра обчислювальної техніки та інформаційних технологій для підготовки і випуску бакалаврів за напрямом “Комп’ютерна інженерія” та спеціалістів за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі”.

Завідувачем кафедри був призначений канд. техн. наук, доцент Мельник В.А. До складу кафедри увійшов обчислювальний центр інституту.

Необхідність у випусковій кафедрі, яка готувала б фахівців з комп’ютерної інженерії, була обумовлена значною кількістю наукових, промислових і банківських структур у південному регіоні України.

В результаті функціонування кафедри були створені можливості для задоволення потреб у фахівцях даного профілю підприємств Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей.
У 2005 році із структури кафедри була відокремлена кафедра прикладної математики, а новим завідувачем кафедри був обраний канд. техн. наук, доцент Дубовенко К.В., який у 2007 році захистив докторську дисертацію.

У 2007 році кафедру було перейменовано у кафедру комп’ютерних систем та мереж і її очолив канд. техн. наук, доцент Передерій В.І.

У зв’язку з ліквідацією Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету імені. І.І. Мечнікова у 2009 році кафедра увійшла до складу механіко-математичного факультету Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, який пізніше отримав статус національного.

У 2015 році завідувачем кафедри був призначений д-р техн. наук, доцент Устенко С.А. З 1 вересня кафедра отримала назву – кафедра комп’ютерної інженерії.

Зараз на кафедрі плідно працюють:

● завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент Устенко С.А.;
● професор кафедри, доктор технічних наук, професор Борисенко В.Д.;
● доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Мельник В.А.;
● старший викладач кафедри, кандидат технічних наук Кузьма К.Т.;
● старший викладач кафедри Лук’янчиков С.Д.;
● старший викладач кафедри Зівенко В.А.

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над підготовкою та виданням підручників, навчальних і методичних посібників. За 2016 рік підготовлено до друку 3 навчальних посібника для вищих навчальних закладів:
● Організація наукових досліджень в Україні;
● Основи комп’ютерного моделювання в інженерній діяльності;
● Мережні інформаційні технології.
Викладачі кафедри беруть активну участь у науковій діяльності.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях і є членами ряду оргкомітетів конференцій.

З 2016 року на кафедрі започатковано проведення двох щорічних наукового-практичних конференцій:
1. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Інформаційні технології в моделюванні”. Перша проведена 24-25 березня 2016 року, а наступні плануються на останні четвер-п’ятницю березня.
2. Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явищ і процесів”. Перша проведена 19-21 жовтня 2016 року, а наступні плануються на передостанні середу-п’ятницю жовтня.

Кафедрою випускається науковий журнал “Геометричне моделювання та інформаційні технології” (засновник видання Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), який зареєстровано як друкований засіб масової інформації (свідоцтво КВ №22102-12002Р), має міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2524-0978 і цитується в Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=KVt3XckAAAAJ. До редакційної колегії входять викладачі кафедри: Устенко С.А. – головний редактор, Мельник В.А. – відповідальний секретар, Борисенко В.Д., Кузьма К.Т. – члени редакційної колегії. Також до редколегії наукового журналу входять провідні фахівці з прикладної геометрії та інформаційних технологій університетів м. Миколаєва, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Національного університету цивільного захисту України (м. Харків), Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.
Вийшло 2 номери журналу: №1, березень 2016 р., №2, жовтень 2016 р. Готуються документи для визнання журналу фаховим.

Однак, головне завдання викладачів кафедри комп’ютерної інженерії – це підготовка висококваліфікованих фахівців.
Наші студенти беруть активну участь у науковій роботі, що виконується на кафедрі, завойовують призові місця на олімпіадах.
У березні 2016 року, студент Синявін О.М. посів ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2015/2016 навчального року з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка», що проходив у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”. завойовують призові місця на олімпіадах.
За час існування кафедра здійснила 14 випусків бакалаврів і спеціалістів.

Кафедрою готуються документи на ліцензування магістратури та аспірантури для подальшого навчання талановитих випускників кафедри.

Для забезпечення навчального процесу за спеціальністю на кафедрі обладнано три спеціалізовані лабораторії. Це дозволяє проводити на високому технічному рівні викладання не тільки дисциплін пов’язаних з розробкою програмного забезпечення різними мовами програмування (C/C++, Assembler, C#, Java, JavaScript, РНР, Python тощо), а й фахово-спеціалізованих дисциплін, де використовується професійно-спрямоване програмне забезпечення з інженерної і комп’ютерної графіки, схемотехнічного проектування засобів обчислювальної техніки та комп’ютерних систем і мереж, зокрема прикладні пакети програм VHDL, P-CAD, AutoCAD, 3DMax studio, Protel 98/99/DXP, VisSim та інші.
Навчання на кафедрі ведеться з використанням сучасних інформаційних технологій. Використовується локальна комп’ютерна мережа, що підключена до загально університетської комп’ютерної мережі та по окремій виділеній лінії до Всесвітньої мережі Інтернет. Для студентів кафедри надається безкоштовний доступ до Інтернету через точки доступу Wi-Fi.