Стройко Тетяна Володимирівна

завідувачка кафедри економіки та менеджменту
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: tanyastroyko@gmail.com
Основні курси: Глобальна економіка, Інституціональна економіка, Економіка підприємств, Управління міжнародною конкурентоспроможністю, Управління міжнародними інвестиційними проектами

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0044-4651

Scopus ID:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56658754200

Researcher ID:  https://publons.com/researcher/4165923/tetiana-stroiko/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=waHsG1YAAAAJ

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-jIPbLYAAAAJ

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук (08.00.03 – економіка та управління національним господарством)

Базова освіта: вища за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Тема  дисертацій:

Докторська:

«Формування інфраструктури агропродовольчої сфери в контексті сталого розвитку України», 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 19.02. 2013, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України.

Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullweb
r&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLOR
TERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$

Кандидатська:

«Формування ефективної регіональної системи хімічного сервісу аграрного виробництва», 08.07.02-економіка сільського господарства і АПК; 04.12 2004, Миколаївський державний аграрний університет.

Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Глобальна економіка
 • Інституціональна економіка
 • Економіка підприємств
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 • Управління міжнародними інвестиційними проектами

 

Наукова та організаційна робота:

Заступник головного редактора Наукового вісника Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Серії «Економічні науки»

Членкиня редакційної колегії фахового наукового видання Вісника ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Серії «Економічні науки» (категорія Б)

Членкиня спеціалізованої вченої ради К 41.119.01 у Причорноморському науково-дослідному інституті економіки та інновацій 2017-2021рр.

Голова та членкиня спеціалізованих вчених рад для разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Підвищення кваліфікації: 

Стажування  (Вища школа Інформатики та мистецтв, м.Лодзь та Central European Academy Studies and Certification (CEASC) Республіка Польша) «Інструменти підтримки мобільності науковців в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки»  (14.03.2016-20.03.2016 р.)

Swedish Institute Forum «Strategic Leadership for Academic Integrity» 16-17 вересня 2016 року (м. Миколаїв)

Стажування в університетах Литви, Латвії, Естонії «Інноваційний розвиток європейських університетів – Балтійський шлях» (10-15 червня 2019 року Вільнюс – Елгава – Таллін), Vilnius, 15 June, 2019. Registration No. 5KV-2626.

Підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій» (16-30 березня 2021 року м.Київ №КР04635922/000637-21 )

Наукові  публікації:

Scopus:

 1. Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів.-Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С.302–310. – (фахове видання) // І.О. Іртищева, М.І. Стегней, SciVerseScopus

 

WoS:

 1. Stroiko T., Nazarova L., Danik N. TRANSFORMATION OF ECONOMIC PROCESSES ON THE BASIS OF DIGITALISATION Baltic Journal of Economic Studies Vol. 7 (2021) No. 1. Riga 2021 р. 102-106 http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/958
 2. Stroiko T., Mulenko A, Burkun V DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN UKRAINE AND IN THE WORLD Baltic Journal of Economic Studies Vol. 6 (2020) No. 5. Riga 2020 р. 216-220 http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/945
 3. Stroiko T., Bondar V. Transport infrastructure of Ukraine the modern realities and development Baltic Journal of Economic Studies. Vol.3 (2017). – No.2. – p.141-146 http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/188
 4. Stroiko T., Dusheyko D. The concept of transformation of the national institutional environment of small and medium-sized enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. Vol.2 (2016). – No.2. – p.150-156 http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/95

 

У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР ( вихідні  дані та посилання DOI): 

 1. Stroiko T. Development of IT – sector in Ukraine as a feedback to global challenges and threats International security in the frame of modern global challenges 2019: Collection of research papers. – Mykolas Romeris University, Vilnius, 2019.- 254 p. (p.87-89)
 2. Stroiko T., Irtyshcheva I., Kupchyshynа O. FORMATION OF NATIONAL REGULATORY POLICY IN ACCORDANCE WITH SECTORAL SPECIFICITIES PERSPECTIVES – JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES http://perspectives-ism.eu/full/p202-s022.pdf

 

Фахові  видання  України  категорій А та Б:

 

1

Особливості управління трудовими ресурсами в глобалізованому світі


стаття

Вісник Харківського Національного
аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва. Серія Серія „Економічні
науки”, 2016. – №2. – С.248–258–
фахова

Романчук Ю.

Index Copernicus


2

Українсько-вьєтнамське економічне співробітництво як один з напрямів зовнішньоекономічної політики


стаття

Глобальні та національні проблеми
економіки. Електронне наукове
видання. Випуск 14 – 2016 – с. 156-165
фахова

Ле Ван Шон

Index Copernicus

3

Економічні механізми реалізації інституційної моделі Європейського Союзу

стаття

Причорноморські економічні студії
–2016. – Випуск 11. – С.48-51– фахова

Максютенко О.

Index Copernicus

4

Стратегічні аспекти розвитку інвестиційної привабливості Херсонщини як туристичного регіону

стаття

Глобальні та національні проблеми
економіки. Електронне наукове
видання. Випуск 15 – 2017 с.55-59


Савченко К.

Index Copernicus

5

Конкурентоспроможність будівельної галузі України в умовах глобальних викликів та загроз


стаття

Вісник Харківського Національного
аграрного університету ім.
В.В. Докучаєва. Серія „Економічні
науки”, 2017. – №1. – С.258–269– фахова

 Index Copernicus

7

Інноваційне оновлення регіональної транспортної інфраструктури на принципах реінжинірингу


стаття

Вісник Приазовського державного
технічного університету. Серія:
Економічні науки: Зб.
наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ
«Приазовський державний
технічний університет», Вип. 33. –
2017. – 390 с. (c. 296-302)

В.В. Бондар

Index Copernicus

8

Регуляторна політика держави в освітній сфері: світовий досвід та національний аспект

стаття

Вісник Харківського Національного
аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва. Серія „Економічні
науки”, 2017. – №2. – С.285–293–
фахова 

Index Copernicus)

9

Державне регулювання інвестиційно-го ринку України

 

Глобальні та національні проблеми
економіки. Електронне наукове
видання. Випуск 20 – 2017 – с.213-218
– Режим доступу: http://global-
national.in.ua/archive/20-2017/43.pdf


Є.В. Джанієва Index Copernicus)

10

Соціальні аспекти розвитку міжнародного туризму

 

Глобальні та національні проблеми
економіки. Електронне наукове
видання. Випуск 19 – 2017 –
с.639-644 – Режим доступу: http:
//global-national.in.ua/archive/19-
2017/123.pdf

Жеребцова Л.К


11

Інформатизація національної економіки – вплив на економічні процеси через мережу Інтернет

стаття

Вісник Харківського Національного
аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва. Серія „Економічні
науки”, 2017. – №3. – С.245–253–
фахова (фахова, Index Copernicus)

Index Copernicus)

12

Туристичний досвід В’єтнаму: уроки для України

стаття

Науковий вісник Ужгородського
національного університету. Серія
„Міжнародні економічні відносини
та світове господарство”, 2018. –
Випуск 17. – Ч.2–С.96–100 –
фахова (фахова, Index Copernicus)

Лє Ван Шон, Index Copernicus)

13

Рівень гендерної рівності в умовах євро інтеграційних прагнень України

стаття

Економіка і суспільство Електронне
наукове видання. Випуск 14 – 2018 –
с.740-744 Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/
journal/14_ukr/105.pdf
(фахова,
Index Copernicus)

Еремеева А., Index Copernicus)

14

Глобальна інфраструктура як базис інноваційного розвитку національних економік

статья

Науковий вісник Миколаївського
національного університету імені
В. О. Сухомлинського. Економічні
науки: збірник наукових праць.
Миколаїв: МНУ імені В. О.
Сухомлинського,  2018. Вип. 1
(10). С. 34-39 (фахова, Index
Copernicus)

Рехтета І.І., Лоскутова Ю.В.

15

Основні підходи до розробки стратегій розвитку транспортних систем в Україні та світі


Стаття

Науковий журнал «Економічний
вісник Запорізької державної
інженерної академії. – 2018. –
Вип. 3 (15). – С. 22-27. (фахова,
Index Copernicus)

Буркун В.В.

16

Розвиток української економіки в умовах глобалізації: уроки ірландського досвіду

 

Економіка і суспільство Електронне
наукове видання. 2018, Випуск 19,
с. 240-245 Режим доступу: http://
www.economyandsociety.in.ua
/journal/19_ukr/35.pdfУдовіченко О.Р.

17

Сучасні аспекти розвитку ринку Інтернет-торгівлі в глобалізованому світі

 

Приазовський економічний вісник
Випуск 6 (11), 2018, с.73-76. Режим
доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals
/2018/6_11_uk/16.pdf

Шевченко С.В.

18

Сучасні тенденції розвитку ринку інформаційних технологій в Україні

 

Інфраструктура ринку, 2018, Випуск
26, с. 50-55. Режим доступу: http://
www.market-infr.od.ua/journals/2018
/26_2018_ukr/10.pdf

О.О. Тарасюк

19

Напрями розвитку гірничодобувної галузі України в контексті сталого розвитку

 

Вісник Харківського Національного
аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва. Серія „Економічні науки”,
2018. – №2. – С.319–329– фахова
(фахова, Index Copernicus)

 

20

Інноваційні аспекти розвитку України: сучасний стан та стратегічні перспективи

 

Вісник Харківського Національного
аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва. Серія „Економічні
науки”, 2018. – №3. – С.347–353–
фахова, Index Copernicus)

Бабаєва К.

21

Сучасні аспекти розвитку світового спортивного менеджменту

 

Стройко Т.В., Карламов Р.О. Сучасні
аспекти розвитку світового
спортивного менеджменту Вісник
Харківського Національного
аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва. Серія „Економічні
науки”, 2018. – №4. – С.290–299

Карламов Р.О.

22

Стратегічні пріоритети трансформації інституціональної системи національної економіки

 

стаття

Вісник Харківського Національного
аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва. Серія „Економічні науки”
[Збірник наукових праць]. Харків,
2019. № 1. С. 433–445.

Муніка Н.О.

23

Стратегічні аспекти державної підтримки працевлаштування через призму гендерної рівності.

стаття

Вісник Харківського Національного
аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва. Серія „Економічні науки”
[Збірник наукових праць]. Харків,
2019. № 3. С. 247–258 .

Юшкова К.С.

24

Напрями формування українського ринку праці в контексті євро інтеграційного вектору розвитку

стаття

Причорноморські економічні студії
–2020. – Випуск 49. – С.146-150

Єремеєва А.М. категорія б

25

Інвестиційні аспекти розвитку івент-туризму: національний та регіональний вимір

 

 

економічні горизонти  -2019 – №3,
С. 66-73
http://eh.udpu.edu.ua/article/view/
212847

Лазаренко В.О.

26

Фіскальні механізми регулювання сфери туризму в умовах децентралізації влади в україні

 

Держава та регіони. 2020. № 6 (117)
с.138-143 http://www.econom.stateandregions.
zp.ua/journal/2020/6_2020/23.pdf

Прокофьев Д.І. Лазаренко В.О.

27

Формування молодіжної політики миколаївщини як стратегічний аспект розвитку кадрового потенціалу

 

Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки” [Збірник наукових праць]. Харків, 2020. № 3. С.332-345.

Стройко Т., Парнак С. кривцов А., колесников М.

28

Інноваційні аспекти переробки відходів в контексті сталого розвитку регіонів україни


 

Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки” [Збірник наукових праць]. Харків, 2020. № 4. Том 1. С.300-311.

Стройко Т., Ланецкий А., кишковська О. терлецька А.

29

Стратегічні орієнтири формування конкурентоспроможної інформаційно-телекомунікаційної сфери україни

 

Східна Европа: економіка, бізнес та управління. Випуск 1 (28) 2021 С.135-139 http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/28_2021/23.pdf

Муленко А.І.

30

Розвиток інформаційних послуг: національний, регіональний та локальний вимір

 

Економічний простір 2021, № 165, с 87-90

Муленко

31

Стратегічні аспекти формування ринку праці як драйверу конкурентоспроможності української економіки

 

Причорноморські економічні студії –2021. – Випуск 62. – С. 56-61

Булавченко О.С.

Єремееєва А.М.,

Монографії:

 1. Tetiana Stroiko, Dariusz Rogowicz, Elvira Postovitiuk, Current problems of personnel management at the enterprise. Modern approaches of socio-economic development of regions: theory and practice. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-23-8; pp.325, illus., tabs., bibls.\
 2. Tetiana Stroiko, Wojciech Rudy, Nadiya Borokhova Management strategies and modern methods of control and interaction with staff. Modern approaches of socio-economic development of regions: theory and practice. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-23-8; pp.325, illus., tabs., bibls.

 

Наукове  керівництво  здобувачами  ступеня кандидата  наук/доктора  філософії  

 • Рехтета Олександр Миколайович «Механізми формування і реалізації регіональної структурно-інвестиційної стратегії економічного росту» 2016 р., Одеська національна академія харчових технологій

https://card-file.onaft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3565/1/Rehteta.pdf

 • Душейко Дмитро Михайлович «Трансформація інституційного середовища малого та середнього підприємництва в Україні» 2016 р., Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01
=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA
%D0%BE%20%D0%94$

 • Бондар Віталій Володимирович «Інноваційне оновлення транспортної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації» 2017 р., Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій (м. Одеса)

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1461554

 • Буркун Віталій Валерійович «Стратегічні орієнтири розвитку національної автотранспортної системи в умовах глобалізації» 2018 р., Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій (м. Одеса)

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1470352

 • Рехтета Ірина Ігорівна «Формування інноваційної інфраструктури в умовах глобалізації національної економіки», 2018 р., Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій (м. Одеса)

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1466939

 • Муніка Наталя Олександрівна «Інституціоналізація соціально-економічного розвитку України в умовах децентралізації» 2019 р., Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій (м. Одеса)

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1472958

 

Переможці

2015/16 н.р.

– диплом ІІІ ступеня Мердич О.М. із галузі «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» (Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана);

– диплом ІІІ ступеня Шевченко С.В. із галузі «Суднобудування та водний транспорт» (Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова).

– диплом ІІІ ступеня Андрєєва А.С. із галузі «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» (Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара).

2016/2017 н.р.

-диплом ІІІ ступеня Савченко К.В. із галузі «Туризм» (Львівський інститут економіки і туризму)

-диплом ІІ ступеня Палієнко Д.К. із галузі «Суднобудування та водний транспорт» (Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова).

2017-2018

-диплом ІІ ступеня Єремеєва А.М. із галузі «Гендерні дослідження» (Херсонський державний університет)

-диплом ІІІ ступеня Мердич О.М. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» за ОКР магістр (Харківський національний університет автомобільно-дорожній університет);

-диплом ІІІ ступеня Шевченко С.В. із галузі «Управління в сфері економічної конкуренції» (Полтавська державна аграрна академія)

-диплом ІІІ ступеня Лє Ван Шон із галузі «Туризм» (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)

2018/2019 н.р.

-диплом ІІІ ступеня Карламов Р.О. із галузі «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю» (Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова).

-ІІІ місце в олімпіаді з дисципліни Економіка підприємств – Фоміна Валерія Валеріївна (Придніпровська академія будівництва та архітектури, м. Дніпро )

2019-2020

-диплом ІІ ступеня Бабаєва К.О. із галузі «Суднобудування та водний транспорт» (Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова).

-диплом ІІІ ступеня Кишковська О.Л. із галузі «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю»  (Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова).

2020-2021

 -диплом І ступеня Кишковська О.Л. із галузі «Менеджмент природоохоронної діяльності»  (Одеський державний екологічний університет).

-диплом ІІ ступеня Карламов Р.О. із галузі «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю»  (Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова).

-диплом ІІІ ступеня Лазаренко В.О. із галузі «Туризм» (Київський національний торговельно-економічний університет)

-диплом ІІІ ступеня Єремєєва А.М. із галузі «Управління в сфері економічної конкуренції» (Полтавська державна аграрна академія)