Рехтета Олександр Миколайович

Кандидат економічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: rekhtetaom@outlook.com
Основні курси: Статистика, Економічний аналіз, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні організації, Економіка зарубіжних країн

Освіта

2016 – захист кандидатської дисертації (Механізми формування і реалізації регіональної структурно-інвестиційної стратегії економічного росту)

2013 – аспірантура (Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит)

Професійна кар’єра

З 2006 р. по 2010 р. – лаборант навчально-науково-дослідної лабораторії кафедри міжнародної економіки.

З 2010 р. – викладач кафедри міжнародної економіки Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

Здобуття

2016 – отримання наукового ступеня (00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка)

2018 – Сертифікат володіння англійської мовою рівня В2 (Cambridge First Certificate in English, Reference Number: 183UA0370061)

Публікації

  1. Рехтета О.М. Організаційно-економічний механізм залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток регіону / О.М. Рехтета // Агросвіт. – 2015. – № 16. – С. 51-56.[ Index Copernicus, SIS, Google Scholar]
  2. Рехтета А.Н. Экономическое обоснование инвестиционной политики региона / А.Н. Рехтета // Карельский научный журнал. – Россия, Тольятти. – 2015. – №3(12). – С. 88-92. [eLIBRARY.RU]
  3. Рехтета О.М. Система інноваційного розвитку економічної інфраструктури регіонів під впливом глобалізації / О.М. Рехтета // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – Миколаїв: МНУ. – 2017, №1 (8). – С. 92-96.
  4. Рехтета О.М. Рехтета І.І. Трансформація національної економіки в глобальному вимірі / О.М. Рехтета, І.І. Рехтета // Електронне наукове видання «Економіка та суспільство». — Випуску № 16, Червень 2018 р. – (С. 210-215) http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/1987-rekhteta-o-m-rekhteta-i-i
  5. Рехтета О., Портненко О. Особливості обліку доходів і витрат домогосподарств / О. Рехтета, О. Портненко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Івана Кіщака. — № 1 (10), червень 2018. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. — 144 с. — С.99-103

Монографії та навчальні посібники:

  1. Перспективи розвитку та функціонування фінансово-кредитних інсти-тутів в Україні, Миколаїв, Іліон, 2015, 177 стор.
  2. Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі: [монографія] / [Стройко Т.В., Ткаліч Т.І., Крайній В.М.,Рехтета О.М., Бондар В.В., Душейко Д.М. та ін]; за ред. д.е.н., проф. Стройко Т.В. – Миколаїв: ТОВ Швець, 2017. – 350 с.\
  3. Статистика: навчальний посібник – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2017.- 176 с.
  4. Історія економіки та економічної думки / О.М.Рехтета, О.С.Кваша – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2018.- 408 с

Повний список публікацій >>>