Рудь Інна Юріївна

Доцент кафедри фінансів та обліку
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: inna.rud.97@gmail.com
Основні курси: Гроші та кредит, Страхування, Фінансова інфраструктура, Страховий менеджмент, Фінансовий менеджмент

ORCID ID: Рудь Інна Юріївна

Google Scholar: Рудь Інна Юріївна

Researcher ID: Рудь Інна Юріївна

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Базова освіта: 

1996р. –  Миколаївський сільськогосподарський інститут і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацією спеціаліста «економіст з бухгалтерського обліку і фінансів”

2001 р. – Полтавський інститут споживчої кооперації і отримала кваліфікацію – викладач фінансів.

Тема   дисертацій:

«Підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу», 2009, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» Режим доступу http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Навчальні дисципліни, які викладає:

Гроші та кредит, Страхування, Фінансова інфраструктура, Страховий менеджмент, Фінансовий менеджмент

Наукові та професійні інтереси: Пріоритетні напрямки дослідження базуються в страховій справі 

Підвищення кваліфікації:

У 2017 році міжнародне наукове стажування у Вищій школі менеджменту та управління у м. Ополе (Польща). Сертифікат № 5807 від 15.04.2017 р.

Основні публікації:

Монографія:

 1. Рудь І.Ю. Теоретичні положення та методичні підходи щодо удосконалення фінансово-кредитного механізму управління економікою України в умовах глобалізації [колект. монографія] / Фінансовий механізм управління економікою України в умовах глобалізації. Миколаїв. 2019. 236с.

 2. Рудь І.Ю. Теоретико-методологічні засади формування фінансово-кредитного механізму агропродовольчої сфери України [колект. монографія] / Соціально-економічні аспекти сталого розвитку регіонів. Академія управління та адміністрації в Ополе. Польща. – 2018. – С. 84 – 90.

Патенти та авторські свідоцтва:

 1. Данік Н.В. Фінанси: навчальний посібник / Н.В. Данік, І.Ю. Рудь, Н.О. Корнєва; за ред. Н.В. Данік. – Миколаїв: Іліон – 2016. – 232 с. Режим доступу http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/825
 2. Корнєва Н.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Н.О. Корнєва, І.Ю. Рудь, Н.В. Данік; за ред. Н.О. Корнєва. Миколаїв: Іліон. 2016. 232 с. Режим доступу http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/834
 3. Освітньо-професійна практика: методичні рекомендації для організації практики студентів денної та заочної форми навчання ступінь магістра галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Миколаїв: МНУ ім. В.С. Сухомлинського, 2018. 27 с. Режим доступу http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/275
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Гроші та кредит” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік та оподаткування, 073 Менеджмент, 056 Міжнародні економічні відносини / Укладач І.Ю. Рудь. Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. 75 с. Режим доступу http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/459
 5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Корпоративні фінанси» для студентів заочної форм навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування./ Укладач: Гривківська С.М., Рудь І.Ю. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. 16 с. Режим доступу http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/310
 6. Рудь І. Ю. Корпоративні фінанси : Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. 117 с. Режим доступу http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/458
 7. Криленко В. І., Рудь І. Ю. Страхування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. 248 с. Режим доступу http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/499
 8. Фінансовий механізм управління економікою україни в умовах глобалізації: монографія / За заг. ред. Н.О. Корнєва; кол.авт. Н.В. Данік, І.Ю. Рудь, О.В. Гуріна, А.В. Колеватова, І.В.Копитіна – 2019. – 232 с. Режим доступу http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/833
 9. Гуріна О. В. Рудь І. Ю. Методичні рекомендації до практичної підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» галузі знань: 07 Управління та адміністрування, спеціальності: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2020. 84 с. Режим доступу http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/716

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Рудь І.Ю. Аналіз страхового ринку України. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2016. № 10. С.870 – 873. (фахове видання)
 2. Рудь І.Ю., Біловус Т.В. Особливості функціонування фінансового посередництва: теоретичний аспект. Науковий журнал «Молодий вчений». 2016.C.104 – 107. (Index Copernicus)
 3. Рудь І.Ю., Данік Н.В. Стан та ефективність функціонування банківської системи України. Науково-практичний журнал „Глобальні та національні проблеми економіки”. 2016. № 14. с.804-807. (фахове видання)
 4. Рудь І.Ю. Теоретичні основи страхування життя в Україні. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2017. № 16. С.787 – 792. (фахове видання)
 5. Рудь І.Ю. Тенденції розвитку страхового ринку України. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2017. № 5. С.182 –185. (фахове видання, «категорія Б»)
 6. Рудь І. Ю., Корнєва Н.О. Адаптація зарубіжного досвіду управління видатками бюджету в Україні. Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. 2017. Випуск 1 (8). С.129 – 134. (фахове видання)
 7. Рудь І.Ю., Соболенко В.В. Особливості сучасного стану страхування життя в Україні. Науковий журнал «Молодий вчений». 2018. № 5(57). С.328-330. (Index Copernicus)
 8. Рудь І.Ю., Данік Н.В. Криптовалюта: можливості розвитку чи загроза тінізації для України. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2018. № 3. С.149-154. (фахове видання)
 9. Рудь І.Ю., Кишковська О.Л. Сучасний стан банківської системи України. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2018. № 22. – С.845-850. (фахове видання)
 10. Рудь І.Ю., Позняк О.В. Управління оборотними активами підприємства. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2018. № 25. С.759-763. (фахове видання, «категорія Б»)
 11. Рудь І.Ю., Кишковська О.Л., Скрипник К.М. Управління персоналом страхової компанії. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 3 (71). С. 16 – 20. (фахове видання, «категорія Б»)
 12. Рудь І.Ю., Ткаченко М.О., Крамаренко А.Ю. Ризик-менеджмент у страховій компанії. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 3 (71). С. 21 – 26. (фахове видання, «категорія Б»)
 13. Рудь І.Ю., Кондрацька К. Страховий ринок України: аналіз та перспективи розвитку. Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. –№ 23. – С.87-91. (Index Copernicus)
 14. Рудь І.Ю., Лазаренко В.О., Новак К.С. Аналіз грошового ринку України. Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. 2020. № 40. С.392-396. (фахове видання, «категорія Б»)
 15. Рудь І.Ю., Горбатюк Т.І. Методика аналізу фінансових результатів підприємств. Dinamics of the development of world science. Vancouver, Canada. 10-12 June 2020. С.657-663.
 16. Рудь І.Ю., Тарасенко В.О. Ринок перестрахування в Україні. Електронний науковий журнал Приазовський економічний вісник. 2020. №3(20). С.225-228. (фахове видання, «категорія Б»)
 17. Рудь І.Ю., Криленко В.І. Аналіз динаміки макроекономічних показників транспортних підприємств. Електронний науковий журнал Приазовський економічний вісник. 2020. №3(20). С.220-224. (фахове видання, «категорія Б»)
 18. Рудь І.Ю., Данік Н.В., Зінченко К.О. Проблеми оподаткування страхових організацій та шляхи їх вирішення Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. 2020. Том 31(70) № 6. С. 200-203. (фахове видання, «категорія Б»)