Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна

Старший викладач кафедри фінансів та обліку
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: riddlevsvv@gmail.com
Основні курси: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Економічний аналіз та статистика, Проектний аналіз, Інноваційне підприємництво та управління стартап – проектами

ORCID ID: Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна

Google Scholar:  Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна

Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук, спеціальність: 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Базова освіта: 

Вища, спеціальність: «Облік і аудит»

кваліфікація: магістр з обліку та аудиту

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2014р.

Вища, спеціальність «Правознавство».

кваліфікація: «Бакалавр юрист» Миколаївський інститут Національного університету «Одеська юридична академія», 2015р.

Тема   дисертацій:

Тема дисертації: «Механізми управління витратами операційної діяльності на підприємствах харчової промисловості», спеціальність: 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Дата і місце захисту: 04.11.2016р

Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса, вул. Канатна,112

Посилання на автореферат

Навчальні дисципліни, які викладає:

Бухгалтерський облік

Фінансовий облік

Економічний аналіз та статистика

Проектний аналіз

Інноваційне підприємництво та управління стартап – проектами

Підвищення кваліфікації:

2016 р. Тема дисертації: «Механізми управління витратами операційної діяльності на підприємствах харчової промисловості», Одеська національна академія харчових технологій, захист кандидатської дисертації, диплом ДК № 039210.

Основні публікації:

Наукові публікації у  періодичних  виданнях  країн  ОЄСР:

 1. Волошина-Сідей В.В. Фінансовий та управлінський облік витрат діяльності підприємств. East European Scientific Journal . Warsaw, Poland.  2019. – part 7 – 10 (50). С. 20-25 https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_1050_oct_2019_part_7.pdf
 2. Волошина-Сідей В.В. Облік витрат на оплату праці малого підприємництва в умовах карантину / В.В. Волошина-Сідей // Colloquium-journal – Warsaw, Poland. – 2020. – part 5 – №13 (65) – С. 7-9 https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11879
 3. Волошина-Сідей В.В. Особливості управлінського та фінансового обліку постійних і змінних витрат для підвищення ефективності діяльності підприємства / В.В. Волошина-Сідей, А.І.Чернова // Colloquium-journal – Warsaw, Poland. – 2020. – part 5 – №31 (83). – 57 – 60 http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/11/colloquium-journal-3183-chast-4.pdf

 

Фахові видання  України  категорій А та Б:  

 1. Волошина В.В. Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості: проблеми, напрями удосконалення “Ефективна економіка”. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3490&p=1
 2.  Волошина В.В. Теоретичні засади оперативного управління поточними активами (дебіторською заборгованістю) підприємств харчової галузі. «Економічні науки». Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. 2014. Випуск 11 (41). Ч. 2. С. 86-95. http://oia.lntu.edu.ua/files/Fakhovy_zbirnik_Ch_2.pdf
 3. Волошина В.В. Проблеми та перспективи розвитку системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на підприємствах. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. 2014. Вип. 5.3 (112). С. 15-18.
 4. Волошина В.В. Проблемні аспекти обліку та контролю поточних активів підприємств. Інвестиції: практика та досвід. Науковий фаховий журнал. 2014. №23. С. 74-80. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=4103&i=12
 5.  Волошина В.В. Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. 2015. Вип. 1(4). С. 45-50.
 6. Волошина В.В. Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку операційних витрат підприємства: галузевий аспект. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. 2015. Вип. 1(4).С. 30-36. Посилання на статтю
 7. Волошина В.В. Організація  обліку витрат  операційної діяльності в умовах комплексної автоматизації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. 2016. Вип. 15.  C.118-122 http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/9952/1/118-121.PDF
 8. Волошина В.В. Організація обліку і контролю оплати праці як складова управляння витратами підприємства МНУ імені В.О. Сухомлинського.  Серія: Економічні науки. 2016. С.39-42
 9. Волошина В.В. Організація управління витратами операційної діяльності харчових підприємств за центрами витрат й центрами відповідальності.  Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. 2016. Вип. 1. С. 249-253. Посилання на статтю
 10. Волошина В. В. Формування поточного і страхового рівня запасів як складова управління операційними витратами. Український журнал прикладної економіки. 2016. Том 1. № 1. С. 22-28. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2196
 11. Волошина-Сідей В.В. Формування механізмів взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку витрат операційної діяльності з використанням методики бюджетування. «Ефективна економіка». 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7325 https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.10.56
 12.  Волошина-Сідей В.В. Бухгалтерські та податкові аспекти представницьких витрат підприємства / В.В. Волошина-Сідей // "Інфраструктура ринку". [Електронний ресурс] – 2020. – № 40. – Режим доступу до журналу – http://www.market-infr.od.ua/uk/40-2020 https://doi.org/10.32843/infrastruct40-74
 13. Волошина-Сідей В.В. Вдосконалення системи збалансованих показників управління фінансово-економічним станом підприємства / В.В. Волошина-Сідей. //  Проблеми системного підходу в економіці. – 2020. –  Випуск 6(80)/2020. С.96-101 https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-14

 

Монографії:

 1. Організаційно-економічні засади формування системи обліково-аналітичної інформації на підприємствах: колективна монографія; За ред. Т. А. Бурової. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 127 – 152. Розділ: Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління поточними активами підприємств Посилання у репозитарії університету

 

Навчально-методичні праці 

 1. Волошина-Сідей В.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2020. – 119 с. Посилання у репозитарії університету