Кіщак Іван Теодорович

Професор кафедри економіки, менеджменту та фінансів
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: it.kischak@gmail.com
Основні курси: Міжнародне виробниче співробітництво, Стратегічне управління, Соціальна відповідальність

ORSID ID: https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-4011-1528

Google  Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=hhRePRAAAAAJ

Учене  звання: професор

Науковий  ступінь: доктор економічних наук

Базова освіта: зооінженер

Інформація  про  захист  дисертації:  Розвиток та підвищення кормовиробництва в Україні, 08.00.03, 28.02.2008 р., Миколаївський національний аграрний університет.

Навчальні  дисципліни, які викладає:

Міжнародне виробниче співробітництво

Стратегічне управління

Соціальна відповідальність

Членство  у  Експертній  раді  МОН та  інших  дорадчих  органах,  спеціалізованих  учених  радах,  редакційних  колегіях  фахових видань тощо: 

Член редколегії електронного наукового фахового видання з економічних наук Modern Economics категорія Б Миколаївського національного аграрного університету.

Підвищення  кваліфікації:  рік, тема, місце, вихідні  дані  сертифіката/посвідчення 

2018 рік, Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie, Krakow, May 25, 2018 № 1794.

Наукові  публікації ( у  хронологічному  порядку):

 1. Кіщак І.Т. Теоритико-методологічні підходи  до формування організаційно-економічного механізму управління підприємством./Науковий вісник Миколївського національного університетуім. В.О. Сухомлинського,Економ. Науки: збірник наук.праць/За редагування І. Кіщака-№1(12) червень 2019-Миколаїв:МНУ- В.О. Сухомлинського:2019-с.49-56
 2. Kishcak I. Problems of integration choice of Ukraine.-Механізм регулювання економіки. Міжнародний науковий журнал// A.V. Slyusarenko, №2 (72) – СДУ – Суми , 2016., с96-105
 3. Кіщак І.Т.Корнєва Н.О.,Слюсаренко А.В. Проблеми векторного розвитку України. Науковий журнал «Молодий вчений» – №3(43), 2017. с. 675-680
 4. Кіщак І.Т. Фактори та проблеми фінансової безпеки України в системі національної економічної безпеки. IV Всеукр. Науково-практична інтернет конференція. Збірник наукових праць – Миколаїв МНУ ім.. В.О. Сухомлинського, 2017 с. 15-17
 5. Кіщак І.Т. Фінансово-економічне забезпечення здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності// Фінансово –економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: збірник тез доповн. учасників Між нар. науково-практ. конференції. – Черкаси. Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, 2016., с16-18.
 6. Кіщак І.Т. Геополітичний трикутник: ЄС-Україна-Росія //Social and economic changes of contemporary society// А.В. Слюсаренко, А.В. Огієнко//Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 с.156-163
 7. Глубоченко K.О. Напрями розвитку морегосподарського комплексу України / І.Т. Кіщак, Т.В. Порудєєва, К.О. Глубоченко // Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського : Зб. наук. праць. Економічні науки. – №2(9). – 2017. – С. 35-41.
 8. Глубоченко К.О. Стратегічні пріоритети розвитку підприємств з виробництва складного обладнання / І.Т. Кіщак, К.О. Глубоченко, І.П. Саваріна // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №4(90). – С.15-22.
 9. Глубоченко К.О. Економічні втрати України в результаті військової ескалації / І.Т. Кіщак, К.О. Глубоченко, І.П. Саваріна // Modern Economics. – 2020. – №19. – С.58-62.
 10. Кіщак І.Т.Теоретичні засади вибору організаційно-правової форми господарювання України/І.Т. Кіщак,Хомутовська І.І., Саваріна І.П.// Modern Economics-2021 №25- с.79-85.

Монографії:

 1. Кіщак І.Т. Формування конкурентоспроможності підприємств Причорноморського регіону України на зовнішніх ринках в умовах міжнародних інтеграційних процесів// Кіщак І.Т., Л.В. Назарова Т.В. Порудєєва та ін.. Вид-во ФОП Швець ВМ- Миколаїв, 2017., -288с.
 2. Назарова Л.В., Кіщак І.Т., Забезпечення сталого розвитку регіону та управління змінами на підприємствах в умовах міжнародних інтеграційних процесів// Назарова Л.В., Кіщак І.Т.та інші.- Миколаїв: ФОП Швець В.М.. – 2019- 254 с.
 3. Кіщак І.Т. Результативність функціонування державних та приватних підприємств // І.Т.Кіщак та інші- Opole-с.68.

 

Навчально-методичні праці:

 1. .Логістика: теорія і практика: навчальний посібник: Л.О.Кравченко,І.Т.Кіщак,А.В.Богославська та ін.//Миколаїв Іліон,2017-264.
 2. Управління проектами навчально-методичний посібник для самостіного вивчення дисципліни-.Ополе,Польща/IvanKischak,DuczmalHanna,FedosovaHanna/ TheAcademyofMenegementandAdministratoninOpole, 2018 pp.406
 3. Міжнародна торгівля послугами навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/І.Т.Кіщак,А.В.Огієнко,М.М.Огієнко, та ін.-«Іліон»,2017.-336с.
 4.  Методологія маркетингових досліджень: (Гриф МОН №1/11-8648 від 19.09.2011 р.). / І.Т.Кіщак, С.П.Шевчук, О.С.Шевчук та ін. – Миколаїв: «Ілліон», 2015. – 326 с.
 5.  Управління персоналом: комунікаційний аспект.// І.Т. Кіщак, А.В. Слюсаренко, А.В. Ключник, А.В. Огієнко – Миколаїв: МНУ ім.. В.О. Сухомлинського, 2018. -260 с. 

Наукове  керівництво  здобувачами  ступеня кандидата  наук/доктора  філософі  (  ПІБ  здобувача, назва  дисертації,  рік та  місце захисту,  посилання  на  автореферат);   наукове  консультування   здобувачами  ступеня  доктора  наук (  ПІБ  здобувача, назва  дисертації,  рік та  місце захисту,  посилання  на  автореферат):

 1. Деміденко Олеся Миколаївна Управління логістичними системами кормо виробництва 2010р. МУБіП , Херсон.
 2. Штепа Олена Валентинівна Організацйно-економічний механізм формування і реалізації аграрними підприємствами маркетингових стратегій на ринку овочевої продукції 2011 р МУБіП , Херсон.
 3. Бурова Ольга Миколаївна Організаційно-економічний механізм маркетинговоїдіяльності молокопереробних підприємств 2013 р МУБіП , Херсон
 4. Кравченко Любов Олександрівна Стратегія адаптаційного аграрного виробництва України до умов глобального інноваційного середовища 2013 р МУБіП , Херсон.
 5. Саваріна Ірина Петрівна Трансформація та розвиток орендних відносин сільськогосподарських формувань 2013 р МНАУ , Миколаїв
 6. Яценко Олександр Володимирович Формування потенціалу сталого розвитку і конкурентоспроможності сільських регіонів на інноваційних засадах 2015 р МНАУ , Миколаїв.