Кузьма Катерина Теодозіївна

Cтарший викладач кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: katushke2017@gmail.com
Основні курси: Бази даних, Програмування, Програмування у Web-середовищі, Паралельні та розподілені обчислення

ORCID ID:  Kateryna Kuzma –  https://orcid.org/0000-0002-0937-7299

Google Scholar:  Кузьма Катерина Теодозіївна – https://scholar.google.com/citations?user=xgrl1-wAAAAJ&hl=uk

Scopus ID: 57215412301

Researcher ID:  https://publons.com/researcher/1905331/kuzma-kateryna/

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (05.13.06 – інформаційні технології)

Базова освіта: вища за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі»

Тема   дисертацій:

Кандидатська «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом у вищих закладах освіти», 2012, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (05.13.06 – інформаційні технології).

Режим доступу:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=
S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=
0&S21STR=%D0%94%D0%A1132285

Навчальні дисципліни, які викладає:

Бази даних

Програмування

Програмування у Web-середовищі

Паралельні та розподілені обчислення

Наукова та організаційна робота:

 1. Виконавець науково-дослідних тем «Розробка геометричних моделей кривих ліній і поверхонь та програмного продукту для їх побудови» (реєстраційний номер 0115U001250, термін виконання: 01.03.2015- 31.03.2018 рр), «Інформаційні технології геометричного моделювання лопаткових апаратів проточних частин компресорів газотурбінних двигунів» (реєстраційний номер  0118U003974, термін виконання:  01.2018 – 31.12.2020 рр.). «Геометричне моделювання перехідних кривих залізничних колій» (проходить реєстрацію).
 2. Член організаційного комітету І,ІІ,ІІІ Всеукраїнських науково-практичних конференцій “Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явищ і процесів” (2016-2018 рр.), II,ІІІ, IV Всеукраїнських науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених “Інформаційні технології в моделюванні” (2017-2019 рр.).
 3. Керівник наукових робіт студентів – учасників  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізацій “Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика” (Сорока М., Морозов І. -2016 р.; Геленко Ю., Сорока М. – 2019 р.).

Наукові та професійні інтереси: інформаційні технології обробки текстів, поданих «природною» мовою, нейронні мережі в задачах обробки тексту, геометричне моделювання.

Підвищення кваліфікації:

 1. Чорноморський національний університет імені Петра Могили; Сертифікат МК 000073; тема: «Інженерія програмного забезпечення», «ПЗ розподілених ІС»; 03.07.2017 р.
 2. Короткострокова програма підвищення кваліфікації “Task & Time management: втілення класичних методик у web-додатках” з 17.06.2020-23.06.2020 р. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/1139-20 від 24.06.2020 р).

Досягнуті результати навчання:

 • розуміння методик та організаційних засад ефективного управління власним часом та аудиторною роботою студентів;
 • здатність використовувати методологію Scrum для організації командної роботи з нестандартним розподілом ролей;
 • здатність можливостей та механізмів використання засобів керування особистим розкладом за допомогою Google Calendar, Google Keep та Google Tasks;
 • вміння організовувати роботи в малих і середніх командах з використанням менеджера проєктів та завдань Trello.
 1. Міжнародне наукове стажування в Університеті Суспільних Наук (UNS), Польща, м. Лодзь -22.12.2020 р.-04.02.2021 р. за темою «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проєктами». Відбулося ознайомлення з науково-методичною базою приймаючої сторони, структурою та принципами організації навчального процесу, можливостями співпраці (MBA та аспірантура в європейських університетах), можливостями публікації в міжнародних наукових виданнях. Отримані навички та знання для розробки дослідницької проєктної пропозиції для грантового фінансування. За результатами стажування було подано грантову заявку на конкурс «Розвивай ІТ-освіту разом з GlobalLogic». Сертифікат про проходження післядипломного міжнародного стажування №2021/02/0022.21 від 11.02.2021 р. (Університет Суспільних наук,Польща).
 2. Складання іспиту на визначення рівня мовної компетенції (англійська мова). За загальноєвропейською шкалою мовної компетенції знання відповідають рівню В2 (сертифікат: LangSkill В2 №11K08Y308DP09 від 07.11.2020. Режим доступу: http://langskill.co.uk/11K08Y308DP09).

Основні публікації:

Монографія:

 1. Кузьма К.Т. Інформаційні технології в управлінні навчальним процесом / К.Т.Кузьма, О.Г. Байбуз. – Миколаїв:Видавництво НУК, 2011. – 104 с.

Патенти та авторські свідоцтва:

 1. Патент на корисну модель «Лопатка осьового компресора S-подібної форми» №145397 від 10.12.2020 р. (Автори: Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко С.І., Кузьма К.Т.).
 2. Патент на корисну модель «Спосіб навчання» №62032 від 10.08.2011 р. (Автори: Вільський Г.Б., Мельниченко В.В., Леонтьєв А.В., Каськова Г.Л., Кузьма К.Т.)
 3. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №96000 «Комп’ютерна програма «Поштовий клієнт» для фільтрації spam-листів» («Поштовий клієнт») (Автори: Кузьма К.Т., Мельник О.В., Ходякова Г.В.) від 12.02.2020 р. 
 4. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №96001 «Комп’ютерна програма «CMS-система для управління контентом веб-сайту охоронного підприємства» («CMS-Security») (Автори: Кузьма К.Т., Мельник О.В., Ходякова Г.В.) від 12.02.2020 р.
 5. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №9602 «Комп’ютерна програма «Мобільний додаток «Розклад занять для закладу вищої освіти» (Автори: Кузьма К.Т., Мельник О.В., Ходякова Г.В.) від 12.02.2020 р. 
 6. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №97190 «Комп’ютерна програма «Комп’ютерна гра «Континент знань» (Автори: Станько В.П., Ходякова Г.В., Кузьма К.Т.) від 04.2020 р.
 7. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №97191 «Комп’ютерна програма «Інформаційний сайт для людей з вадами зору» (Автори: Катрук М.В., Ходякова Г.В., Кузьма К.Т., Станько В.П., Ходякова Г.В.) від 04.2020 р.
 8. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №39905 «Комп’ютерна програма підтримки навчальної діяльності студентів «ManageEdu» (Автори: Кузьма К.Т., Байбуз О.Г.) від 09.2011 р.

Навчально-методичні праці:

 1. Кузьма К.Т. Паралельні та розподілені обчислення: навчальний посібник для вищих закладів освіти / К.Т. Кузьма, О.В. Мельник. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. – 172 с.
 2. Кузьма К. Т. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системне та прикладне програмне забезпечення (Частина 2. Організація баз даних)». – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2020. – 116 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Кузьма К.Т. Обчислювальна технологія переві­рки рівня знань на основі методу послідовного аналізу / К.Т. Кузьма //Науковий жур­нал «Радіоелектроніка, інформатика, управління». – 2017. – № 3(42). – С121-129. Режим доступу: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2017-3-14 (наукометрична база Web of Science).
 2. Borisenko, S. Ustenko, I. Ustenko, K. Kuzma. Development of a method for geometrical modeling of the airfoil profile of an axial turbomachine blade / / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 5/1 (101) 2019.- p. 29–38. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.180915. (наукометрична база Scopus).
 3. Borisenko, S. Ustenko, I. Ustenko, K. Kuzma. Development of a Method for Geometric Modeling of Centrifugal Compressor Impellers// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(1 (109), 35–42, 2021. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.224924 (наукометрична база Scopus).
 4. Кузьма К.Т. Інформаційна технологія перевірки відповідей в інтелектуальній автоматизованій системі контролю знань. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 4 (Вер 2020), 58-66. DOI: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-151-4-58-66. (Index Copernicus, фахове видання, категорія Б)
 5. К.Т. Кузьма, О.В. Мельник, «Обчислювальна технологія перевірки відповідей у системах тестування». Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки», Том 31(70) № 1, Ч. 1, С. 85-88.  https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.1-1/15. (Index Copernicus, фахове видання, категорія Б).
 6. Борисенко В.Д. Устенко С.А. Устенко І.В. Кузьма К.Т. Геометричне моделювання профілю лопатки осьового компресора S-подібної форми. Прикладні питання математичного моделювання. 2020. Т. 3, № 2.2. С. 24–34. https://doi.org/10.32782/KNTU2618-0340/2020.3.2-2.2 (Index Copernicus, фахове видання, категорія Б).
 7. Борисенко В.Д., Устенко І.В., Кузьма К.Т. Узгодження обводів спинки і коритця профілів лопаток осьових компресорів з вхідними та вихідними кромками // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2019. Серія: технічні науки, том 30 (69), № 1. Частина 1. – С. 26-30. – Режим доступу: http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/part_1/8.pdf.(Index Copernicus,  фахове видання).
 8. Кузьма К.Т. Аналіз методів перевірки відповіді в системах тестування, поданої в текстовій формі / К.Т. Кузьма // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». – 2018. – Том 29 (68) № 1 2018. Частина 1. – С.163-167. – Режим доступу: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/ 2018/1_2018/part_1/30.pdf (Index Copernicus, фахове видання).
 9. Кузьма К.Т. Інформаційна технологія оцінки рівня подібності рядків на основі методу N-грам. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 31 (70) № 6 2020, Ч. 1, С. 96–100. 2021. https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.6-1/16. (Index Copernicus, фахове видання).
 10. Кузьма К.Т. Обчислювальна технологія визначення стандарту оцінювання для критеріально-орієнтованих тестів / К.Т. Кузьма // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал/за ред. Сергія Усте­нка.  – № 2, жовтень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 50-54.
 11. Кузьма К.Т. Аналіз сучасних front-end фрейм­ворків для ство­рення адаптивного дизайну/ К.Т. Кузьма // Актуа­льні питання сучасної науки (частина ІІ): мате­ріали ІІІ Міжна­родної науково-практичної кон­ференції м. Київ, 15-16 травня 2017 року. – Київ. : МЦНД, 2017.- с 39- 40.
 12. Кузьма К.Т. Використання статистичних гіпотез для пере­вірки рівня знань в системах тесту­вання/ К.Т. Кузьма // Прикладна геометрія та ін­формаційні тех­нології в моде­люванні об’єктів, явищ і процесів: Матері­али всеукраїнсь­кої науково-прак­тичної конферен­ції (12-21 жовтня 2016 р., м. Миколаїв). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухо­млинського, 2016. – С. 102-104.
 13. Кузьма К.Т. Аналіз методів фільтрації електронної пошти від спаму / К.Т. Кузьма, В.О. Зівенко // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал за ред. Сергія Устенка. – № 1(3), квітень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – с. 84–89. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/