Мельник Олександр Вікторович

Старший викладач кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: melnikaleksandr908@gmail.com
Основні курси: Системний аналіз та теорія прийняття рішень, Аналіз даних, Системи автоматизованого проектування, Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9778-4109

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=J891ADYAAAAJ&hl=uk

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (05.08.05 – суднові енергетичні установки)

Базова освіта: вища за спеціальністю «Суднові енергетичні установки»

Тема   дисертацій:

Кандидатська дисертація “Підвищення несучої здатності гідродинамічного упорного підшипника з плаваючим диском суднових турбомашин”, 2003, Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова (05.08.05 – суднові енергетичні установки)

Режим доступу: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/537

Навчальні дисципліни, які викладає:

Системний аналіз та теорія прийняття рішень;

Аналіз даних;

Системи автоматизованого проектування;

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Наукова та організаційна робота:

Відповідальний за профорієнтаційну роботу та працевлаштування студентів.

Наукові та професійні інтереси: Сферою наукових інтересів є моделювання інформаційно-вимірювальних систем та розробка обчислювальних технологій.

Підвищення кваліфікації:

В 2018 році стажування в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова з курсів: «Моделювання систем» та «Проектування інформаційних систем» (108 годин), сертифікат № 000037.

Патенти та авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №96000 «Комп’ютерна програма «Поштовий клієнт» для фільтрації spam-листів» («Поштовий клієнт») (Автори: Кузьма К.Т., Мельник О.В., Ходякова Г.В.) від 12.02.2020 р. 
 2. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №96001 «Комп’ютерна програма «CMS-система для управління контентом веб-сайту охоронного підприємства» («CMS-Security») (Автори: Кузьма К.Т., Мельник О.В., Ходякова Г.В.) від 12.02.2020 р.
 3. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №9602 «Комп’ютерна програма «Мобільний додаток «Розклад занять для закладу вищої освіти» (Автори: Кузьма К.Т., Мельник О.В., Ходякова Г.В.) від 12.02.2020 р. 

Основні публікації за 2016-2021 рр.:

Навчально-методичні праці:

 1.  Погромська Г.С. Науково-дослідна робота студентів: етапи виконання та правила оформлення: Методичні рекомендації з написання рефератів, курсових, випускних кваліфікаційних та дипломних робіт для студентів спеціальностей “Інформатика”, “Прикладна математика” // Г.С. Погромська, О.В. Мельник, А.В. Піган. – Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2015. – 87 с.
 2. Кузьма К.Т. Паралельні та розподілені обчислення: навчальний посібник для вищих закладів освіти / К.Т. Кузьма, О.В. Мельник. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. – 170 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Мельник О. Моделювання гідродинамічних процесів в розрядноімпульсних технологіях / О. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №2 жовтень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016 – С. 69-73.

 2. Кузьма К.Т. Обчислювальна технологія перевірки відповідей у системах тестування / К.Т. Кузьма, О.В. Мельник // Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». – Том 31(70). – Ч.1. – № 1. – 2020. – С.85-88. https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.1-1/15 [Електронний ресурс]. (фахове видання категорії)

 3. Поздєєв В. Методи мінімізації спотворень профілю збурень при вимірювані імпульсного тиску в рідких середовищах / В. Поздєєв, О. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №1(7) квітень 2019. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019 – С. 50-54.
 4. Поздєєв В. Математичне моделювання вимірювального тракту для визначення імпульсного тиску в рідині / В. Поздєєв, О. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №2(6) жовтень 2018. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018 – С. 60-64.
 5. Мельник О. Інформаційно-вимірювальна система для реєстрації імпульсного тиску в рідких середовищах / О. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №1(5) квітень 2018. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018 – С. 91-95.
 6. Мельник О. Моделювання процесу електрогідроімпульсної обробки розплаву / О. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №2(4) жовтень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017 – С. 73-78.
 7. Мельник О. Інформаційно-вимірювальна система для реєстраціії динамічних характеристик суднових упорних підшипників / О. Мельник, В. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №1(3) квітень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017 – С. 96-100.