Борисенко Валерій Дмитрович

Професор кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: borisenko.valery@gmail.com
Основні курси: Комп’ютерна графіка. Математичні методи, Теорія програмування, Технології комп’ютерного проектування інформаційних систем, Технології проектування комп’ютерних систем, Функціональне та логічне програмування

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-0857-0708

Google Scholar: Валерий Борисенко

Scopus ID: 57207575950

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук (05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка)

Базова освіта: вища за спеціальністю “Турбінобудування”

Теми  дисертацій:

Докторська:

“Геометричне моделювання лопатних апаратів нагнітальних і розширювальних турбомашин різного конструктивного оформлення”, 2002, Київський національний університет будівництва та архітектури (05.01.01– прикладна геометрія, інженерна графіка).

Кандидатська:

“Исследования по оптимизации геометрических параметров рабочих решеток судовых малорасходных турбин”, 1977, Николаевский ордена Трудового Красного Знамени кораблестроительный институт имени адмирала С.О. Макарова (05.08.05 – судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные).

Відомчі нагороди:

Відмінник освіти України (04.09,1995 р., № 21686),

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2000 р.),

Знак “За наукові досягнення” Міністерства освіти і науки України (15.09.2010 р., № 1279).

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Комп’ютерна графіка. Математичні методи
 • Теорія програмування
 • Технології комп’ютерного проектування інформаційних систем
 • Технології проектування комп’ютерних систем
 • Функціональне та логічне програмування

Наукова та організаційна робота:

 • Член редакційної колегії фахового наукового видання категорії Б “Прикладні питання математичного моделювання”, Херсонський національний технічний університет.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 18.819.02 у Таврійському державному агротехнологічному університеті, м. Мелітополь, 2007-2013 рр.
 • Науковий керівник науково-дослідної роботи “Геометричне моделювання перехідних кривих залізничних колій”, номер державної реєстрації НДР 0121U
 • Багаторічний член конкурсної комісії конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізацій “Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика”, який проводиться на базі Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.
 • Наукове керівництво п’ятьох аспірантів, яким присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка.

Впровадження

Результати досліджень з геометричного моделювання лопаткових апаратів турбін, компресорів і вентиляторів здійснено на підприємствах, в науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях: Науково-виробничому підприємстві “Машпроект”, ДП “Виробниче об’єднання “Зоря”, ДП “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” – “Машпроект”, ВАТ “Центральний науково-дослідний та проектний інститут “Тайфун”, АТ ВТ “Завод “Екватор”, ВАТ “Первомайськдизельмаш”, ВАТ “Південдизельмаш”.

Наукові та професійні інтереси: Геометричне моделювання виробів технологічно складних галузей промисловості.

Підвищення кваліфікації:

2015 р. Фахове стажування у Міжнародному технологічному університеті “Миколаївська політехніка”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 16/15 від 11 червня 2015 р.

2021 р. Фахове стажування у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Сертифікат № 00117 від 4 лютого 2021 р.

Основні публікації за 2016-2021 рр.:

Монографія:

 1. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Геометричне моделювання кривих ліній та поверхонь у натуральній параметризації. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2018. – 220 с.

Патенти:

 1. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Котляр Д.В. Патент на корисну модель “Лопатка осьової турбомашини”. № 68220 від 26.03.2012
 2. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В., Кузьма К.Т. Патент на корисну модель “Лопатка осьового компресора S-подібної форми” № 145397 від 10.12.2020.

Навчально-методичні праці:

 1. Борисенко В.Д., Устенко С.А. Організація наукових досліджень в Україні. Навчальний посібник. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016. – 129 с.
 2. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Основи комп’ютерного моделювання в інженерній діяльності: навчальний посібник. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016. – 276 с.
 3. Борисенко В.Д. Алгоритми та методи обчислень: навчальний посібник / В.Д. Борисенко. – Миколаїв: МНУ, 2017. – 125 с.
 4. Борисенко В.Д. Методи оптимізації та прийняття рішень: навчальний посібник / В.Д. Борисенко. – Миколаїв: МНУ, 2017. – 83 с.
 5. Борисенко В.Д. Робочий зошит з інженерної графіки. Метод. вказівки / Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2018. – 35 с.
 6. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Мережне програмування. Навчальний посібник / Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2019. – 172 с.     


Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Мельник В.А. К вопросу моделирования обводов профилей лопаток осевых турбин. Материалы международной конференции “Воронежская зимняя математическая школа С. Г. Крейна – 2016”. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр “Научная книга”, 2016. – С. 99 – 104.
 2. Борисенко В.Д., Агарков О.Ю., Палько М.Ю., Палько К.Ю. Моделювання плоских кривих у натуральній параметризації. Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – Миколаїв: МНУ, 2016. – С. 21 – 27.
 3. Борисенко В.Д., Маширов К.В. Моделювання теплових процесів у середовищі LabView. Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – Миколаїв: МНУ, 2016. – С. 28 – 33.
 4. Борисенко В.Д., Устенко І.В. Комп’ютерне моделювання плоских кривих стосовно до теоретичного креслення корпусу судна. Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – Миколаїв: МНУ, 2016, № 2. – С. 22 – 28.
 5. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Друзь Є.І. Геометричне моделювання дволанкових s-подібних кривих. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 14 – 21. Режим доступу http://nauka.tsatu. edu.ua/e-journals-tdatu/e-index.ht .  (фахове видання, категорія Б)
 6. Борисенко В.Д., Друзь Є.І. Моделювання S-подібних скелетних ліній профілів лопаток осьових компресорів дугами кіл. Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – Миколаїв: МНУ, 2017, № 1 (3). – С. 30 – 33.    
 7. Борисенко В.Д., Слободян С.О., Устенко А.С. Моделювання корабельних кривих з квадратичним законом розподілу кривих. Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – Миколаїв: МНУ, 2017, № 1 (3). – С. 34 – 38.
 8. Борисенко В.Д., Устенко С.А. Моделювання перехідної кривої на обмеженій ділянці місцевості. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного універ-ситету залізничного транспорту імені Академіка В. Лазаряна, 2017, № 2 (68). – С. 92 – 100. Вісник індексується в Index Copernicus. (фахове видання, категорія Б)
 9. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Геометричне моделювання просторових перехідних кривих залізничних колій. Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя, 2017. № 4. – С. 33 – 39. Індексується в Web of Science. (фахове видання, категорія Б)
 10. Борисенко В.Д. Комп’ютерне моделювання кривих ліній у натуральній параметризації з кубічною залежністю кривини від довжини дуги. Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – Миколаїв: МНУ, 2017, № 2 (4). – С. 9 – 13.  
 11. Борисенко В.Д., Корчагіна О.О., Рябова А.С. Новий підхід до моделювання перехідних кривих залізничного шляху. Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – Миколаїв: МНУ, 2017, № 2 (4). – С. 14 – 18.    
 12. Борисенко В.Д., Устенко С.А. Моделювання просторових перехідних кривих залізничного шляху. International research and practice conference ‘”Modern methods, innovations and experience of practical applications in the field of technical sciences”. Radom, Republic of Poland, December 27–28, 2017.  – P. 138– 141.
 13. Борисенко В.Д., Устенко С.А. Моделювання поверхонь із заданими кутами нахилу дотичних до головних напрямів в їх кінцевих точках. Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 94. – С. 8–12. (фахове видання, категорія Б)
 14. Борисенко В.Д., Устенко А.С. Алгоритми моделювання поверхонь у натуральній параметризації. Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – Миколаїв: МНУ, 2018, № 1 (5). – С. 29 – 38.
 15. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Друзь Є.І. Моделювання поверхонь із заданими кутами нахилу дотичних до іі головних напрямів у всіх кінцевих точках. Науковий вісник ТДАТУ / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2018. – Вип. 8, Т. 1. – С. 3-10.
 16. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Геометричне моделювання S-подібних перехідних кривих залізничних шляхів. The development of technical sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27–28, 2018. Brno: Baltija Publishing. – Part 2. –P. 115–118.
 17. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Моделювання середньої лінії профілю лопатки осьового компресора. International multidisciplinary conference “Key issues of education and science development prospects for Ukraine and Poland”, July, 2018, Stalowa Wola, Poland. Volume 2. Baltija Publishing. P. 85–88.
 18. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Геометричне моделювання S-подібних скелетних ліній профілів лопаток осьових компресорів. Вісник двигунобудування, 2018. № 1. С. 45–52.
 19. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Друзь Є.І. Геометричне моделювання меридіональних границь проточних частин осьових компресорів. Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – Миколаїв: МНУ, 2018, № 2 (6). – С. 5 – 10.
 20. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Застосування В-сплайнів до визначення залежності питомої ізобарної теплоємності повітря від температури та тиску. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2018. Серія: технічні науки, том 29 (68), № 5. Частина 1. С. 77–81.    
 21. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Застосування натуральної параметризації до апроксимації дискретно поданої кривої. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць. Мелітополь: МДПУ, 2018. Вип. 13. С. 11– 18. (фахове видання, категорія Б)
 22. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Друзь Є.І. Геометричне моделювання меридіональних границь проточних частин осьових компресорів. Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. Миколаїв: МНУ, 2018, № 2 (6). – С. 5 – 10.
 23. Борисенко В.Д., Устенко І.В., Кузьма К.Т. Узгодження обводів спинки і коритця профілів лопаток осьових компресорів із вхідними та вихідними кромками. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2019. Серія: технічні науки, том 30 (69), № 1. Частина 1. С. 26–30. 
 24. Borisenko V., Ustenko S., Ustenko I. Development of the method for geometric modeling of S-shaped camber line of the profile of an axial compressor blade. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2019. 1/1 (97). P. 16–23. Індексується в Scopus
 25. Борисенко В.Д., Корчагіна О.О., Рябова А.С. Адаптація профілів NACA 65-ої серії до моделювання лопаток осьових компресорів газотурбінних двигунів. Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – Миколаїв: МНУ, 2019, № 1 (7). – С. 13 – 19.  
 26. Borisenko V., Ustenko S., Ustenko I., Kuzma K. Development of a method for geometrical modeling of an axial turbomachine blade airfoil. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2019. 5/1 (101). P. 29–38. Індексується в Scopus
 27. Борисенко В.Д., Устенко І.В., Устенко А.С. Моделювання профілів лопаток осьових турбомашин еліпсами Ламе. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2019. Серія: технічні науки, том 30 (69), № 5. Частина 1. С. 56–61.  
 28. Borisenko V., Ustenko S., Ustenko I., Kuzma K. Constructing a method for the geometrical modeling of the Lame superellipses in the oblique coordinate systems. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2020. 4/2 (104). P. 51–58. Індексується в Scopus
 29. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Модифікація лемніскати Бернуллі та її практичне застосування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. Серія: технічні науки, том 31 (70), № 3. Частина 1. С. 1–6.  
 30. Борисенко В.Д., Устенко І.В., Кузьма К.Т., Устенко С.А. Геометричне моделювання профілю лопатки осьового компресора S-подібної форми. Прикладні питання математичного моделювання. 2020. Т. 3, № 2.2. С. 24–34. (фахове видання, категорія Б)
 31. Борисенко В.Д., Устенко І.В., Устенко А.С. Деякі аспекти модифікації лемніскати Бернуллі. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць. Мелітополь: МДПУ, 2020. Вип. 20. С. 35–47.
 32. Borisenko V., Ustenko S., Ustenko I., Kuzma K. Development of a method for geometric modeling of centrifugal compressor impellers. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2021. 1/1 (109). P. 35–42. Індексується в Scopus